Thị trường

Dự tính giá điện kiểu mới: Giảm bậc tính tiền, giá lên tới 3.356 đồng/kWh

(VNF) - Bộ Công Thương vừa có văn bản lấy ý kiến về biểu giá bán lẻ điện mới đối với giá điện sinh hoạt. Theo đó sẽ rút gọn từ các bậc tính tiền điện từ 6 bậc hiện nay xuống 4 hay 5 bậc. Giá điện thấp nhất 1.678 đồng, cao nhất 3.356 đồng/kWh.

Dự tính giá điện kiểu mới: Giảm bậc tính tiền, giá lên tới 3.356 đồng/kWh

Bốn phương án đề xuất

Tại Đề án phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công thương và đơn vị tư vấn đã đưa ra các phương án 1 bậc (giá sinh hoạt động giá), 3 bậc, 4 bậc và 5 bậc.

Cụ thể phương án 3 bậc giá:

Phương án 4 bậc giá:

Phương án 5 bậc giá:

Trong các phương án thì biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo phương án 5 bậc được ưu tiên đề xuất. Theo đó:

Bậc 1: cho 0-100 kWh đầu tiên, giá điện mới là 1.753 đồng/kWh (giá đang áp dụng là 1.678-1.734 đồng/kWh)

Bậc 2: cho kWh từ 101-200, giá điện mới đề xuất là 2.014 đồng/kWh (giá đang áp dụng là 2.014 đồng/kWh)

Bậc 3: cho kWh từ 201-400, giá điện mới đề xuất là 2.424 đồng/kWh (giá đang áp dụng là 2.536-2.834 đồng/kWh)

Bậc 4: cho kWh từ 401-700, giá điện mới đề xuất là 2.871 đồng/kWh (giá đang áp dụng là 2.927 đồng/kWh)

Bậc 5: cho kWh từ 701 trở lên, giá điện mới đề xuất là 3.076 đồng/kWh (giá đang áp dụng là 2.927 đồng/kWh).

Với phương án này sẽ giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0-100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp (chiếm 33,48% số hộ).

Giữ nguyên giá điện hiện hành cho các bậc từ 101-200 kWh và 201-300 kWh. 

Giá điện cho các bậc từ 401-700 kWh và từ 700 kWh trở lên sẽ điều chỉnh để bù trừ doanh thu cho các bậc thấp.

Với phương án này số bậc tính tiền điện giảm, số tiền điện giữa các bậc ít biến động so với hiện hành. Tuy nhiên, đề án cũng chỉ rõ, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ dưới 270 kWh/tháng tăng thêm bình quân khoảng 2,32% so với tiền điện hiện hành. Các hộ có mức sử dụng từ 280 kWh đến 1.100 kWh có mức giảm tiền điện bình quân khoảng 2,47%. Các hộ có mức sử dụng từ 1.100 kWh trở lên có mức tăng tiền điện bình quân khoảng 3,87%.

Chọn 4 hay 5 bậc?

Trong các phương án đề xuất, phương án 1 bậc – đồng giá Bộ Công thương quyết định không xem xét vì không phù hợp thực tế. Sau khi xem xét, Bộ Công thương đề xuất cho ý kiến tập tring vào 2 phương án biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc và 4 bậc. 

Với phương án rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc:

+ Bậc 1: cho 100 kWh đầu tiên

+ Bậc 2: cho kWh từ 101-200

+ Bậc 3: cho kWh từ 201-400

+ Bậc 4: cho kWh từ 401-700

+ Bậc 5: cho kWh từ 701 trở lên

Phân tích tác động tính giá điện theo 5 bậc so với hiện hành.

Trong các bậc giá này, Bộ Công Thương muốn giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0-100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp (chiếm 33,48% số hộ).

Giữ nguyên giá điện hiện hành cho các bậc từ 101-200 kWh và 201-300 kWh. Giá điện cho các bậc từ 401-700 kWh và từ 700 kWh trở lên điều chỉn để bù trừ doanh thu cho các bậc thấp. 

Điều đáng chú ý ở phương án điều chỉnh 5 bâch là là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lênphải trả tăng thêm. Số hộ tiêu dùng mức này hiện chiếm khoảng 2%.

Với phương án rút từ 6 bậc xuống 4 bậc

+ Bậc 1: cho 100 kWh đầu tiên

+ Bậc 2: cho kWh từ 101-300

+ Bậc 4: cho kWh từ 301-700

+ Bậc 5: cho kWh từ 701 trở lên

So sách thay đổi đề xuất tính giá 4 bậc với giá hiện hành

 

Trong đó: giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0-100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp. Giá điện cho các bậc từ 101-700 kWh và từ 700 kWh trở lên được điều chỉnh để bù doanh thu cho các bậc thấp. 

Ngoài ưu điểm đơn giản các bậc giá, thì phương án 4 bâc sẽ giảm mức tăng tiền điện trong các tháng chuyển mùa với phần lớn các hộ sử dụng điện nằm trong dải sử dụng từ 100-300 kWh. Ngược lại, phương án 4 bậc sẽ làm tăng tiền điện phải trả đối với các hộ có mức sử dụng từ 119-232 kWh/tháng và các hộ có mức sử dụng trên 806 kWh/tháng. Tuy nhiên, mức tăng tiền điện đối với các hộ có mức sử dụng từ 119-232 kWh/tháng là không lớn với mức tiền điện tăng thêm chỉ tối đa chỉ 12.100 đồng/tháng/hộ, tương ứng mức tăng tiền điện là 3,25%.

Tin mới lên