Tiêu điểm

Luật Đặc khu, Luật Biểu tình đang ở đâu trong chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ?

(VNF) – Tờ trình của Chính phủ đã hé lộ một số thông tin về việc soạn thảo các dự luật: Đặc khu, Biểu tình, Dân số…

Luật Đặc khu, Luật Biểu tình đang ở đâu trong chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ?

Luật Đặc khu được xây dựng theo hướng là một luật chung

Theo Tờ trình số 48 của Chính phủ, về Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu), Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xây dựng phương án chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật theo hướng xây dựng một luật chung (thay vì luật dành riêng cho từng đặc khu).

“Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật (Báo cáo số 702-BC-BCSĐCP ngày 26/11/2018)”, tờ trình của Chính phủ cho hay.

Đối với Luật Biểu tình, tờ trình của Chính phủ cho biết thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu lý luận, cơ sở pháp lý và tổ chức khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương để nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Biểu tình bảo đảm thực thi quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, “tránh các thế lực thù địch lợi dụng biểu tình để gây rối mất trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước ta”.

Luật về Hội cũng được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện; xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động đối với nội dung mới của dự án luật này (Công văn số 05/VPCP-PL ngày 03/01/2018 và Thông báo số 117/TB-VPCP ngày 03/3/2017 của Văn phòng Chính phủ).

“Ngày 08/5/2018, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã có Công văn số 448-CV/BCSĐCP gửi Đảng đoàn Quốc hội để thống nhất một số nội dung về dự án Luật để báo cáo cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Đảng đoàn Quốc hội, ngày 16/7/2018, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã có Tờ trình số 541-TTr/BCSĐCP(m) báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị”, tờ trình cho hay.

Luật Dân số cũng đang được “treo”. Chính phủ chưa đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và 2020 mà sẽ đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vào “một thời điểm thích hợp”.

Tương tự, Luật Quản lý phát triển đô thị cũng được Chính phủ xác định tương lai là “tiếp tục phân tích, tiếp thu, giải trình một cách cụ thể, kỹ lưỡng, hoàn thiện dự thảo Luật và đề xuất đưa vào Chương trình sau năm 2020”.

Tin mới lên