Tài chính

Việt Nam nhận hỗ trợ 4,2 triệu USD để cải cách quản lý thuế

(VNF) - Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký kết hiệp định tài trợ cho khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4,2 triệu USD của Chính phú Nhật Bản để triển khai dự án hỗ trợ cải cách quản lý thuế.

Việt Nam nhận hỗ trợ 4,2 triệu USD để cải cách quản lý thuế

Đại diện Ngân hàng Thế giới và NHNN ký Hiệp định tài trợ dự án thuế.

Dự án có mục tiêu cải thiện hiệu quả quản lý thuế thông qua triển khai hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin. Dự án cũng hỗ trợ hiện đại hoá khuôn khổ chính sách thuế thông qua các đánh giá tác động thay đổi chính sách thuế.

"Hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới với dự án này thể hiện cam kết lớn hơn của chúng tôi trong việc phối hợp với Việt Nam tăng cường hiệu quả thu chi ngân sách và triển khai những cải cách tài khoá nhằm thúc đẩy tăng trưởng", ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói.

Theo các chuyên gia, cơ cấu thuế từ Việt Nam đang có sự thay đổi theo hướng ngày càng chú trọng nhiều hơn vào các nguồn thu trong nước. Điều đó đem lại cả cơ hội và thách thức, đòi hỏi phải tăng cường nỗ lực củng cố việc hoạch định chính sách và hiện đại hoá quản lý thuế.

Hiện cần phải củng cố một số khâu quan trọng trong quá trình quản lý thuế, đặc biệt là những lĩnh vực có tác động lớn đến tuân thủ thuế, hiệu quả hoạt động và tính minh bạch. Khung chính sách thuế cần theo đuổi mục tiêu mở rộng cơ sở thu và tái cân đối giữa các sắc thuế để đem lại tác động nhất quán về huy động thu bền vững và giảm gánh nặng do thuế gây ra lên tăng trưởng và công bằng.

Một hợp phần quan trọng của dự án là xây dựng lộ trình hiện đại hoá hệ thống công nghệ thông tin quản lý thuế và đặt nền móng để xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, giúp Tổng cục Thuế áp dụng những giải pháp công nghệ thông tin hiện đại cho quy trình nghiệp vụ của ngành.

Một hợp phần khác tập trung tăng cường năng lực cho các nhà hoạch định chính sách về các kỹ năng phân tích và soạn thảo chính sách thuế. Dự án sẽ thực hiện phân tích tác động của những đề xuất thay đổi các công cụ thuế cốt lõi, phù hợp với các mục tiêu đề ra trong Chiến lược cải cách thuế của Việt Nam và các thông lệ quốc tế tốt nhất. Phân tích này cũng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý để ban hành thuế tài sản.

Được biết, khoản viện trợ không hoàn lại này do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua chương trình Phát triển nguồn nhân lực và chính sách do Ngân hàng Thế giới quản lý.

Tin mới lên