Tài chính

ACV: Hết hoàn nhập, lãi sau thuế năm 2017 giảm 20,5%

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017. Theo đó, doanh thu và lãi sau thuế năm 2017 của Tổng công ty lần lượt giảm 13% và 20,5%.

ACV: Hết hoàn nhập, lãi sau thuế năm 2017 giảm 20,5%

ACV báo lãi sau thuế 4.203 tỷ đồng trong năm 2017

ACV lãi sau thuế cả năm đạt 4.203 tỷ đồng

Theo báo cáo, doanh thu thuần quý IV/2017 của ACV đạt 3.526 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn giảm mạnh (giảm 33%) nên lợi nhuận gộp tăng 61,6%, đạt 1.401,7 tỷ đồng.

Trong quý, ACV ghi nhận 68 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết; 45 tỷ đồng lợi nhuận khác; 325 tỷ đồng doanh thu tài chính. Và dù cho tổng chi phí cũng giảm tới 39% tuy nhiên tổng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 1.517 tỷ đồng, giảm tới 42,5% so với cùng kỳ.

Kết quả này không hoàn toàn đến từ việc ACV kinh doanh sút kém mà do doanh thu tài chính quý IV/2016 quá "khủng" (lên tới 2.319 tỷ đồng – gấp 7 lần kết quả quý IV/2017). Đây phần lớn là khoản "hoàn nhập chênh lệch tỷ giá kỳ trước" được ACV ghi nhận vào doanh thu tài chính quý IV/2016. Chính khoản doanh thu khủng này đã đẩy lợi nhuận trước thuế quý IV/2016 của ACV lên mức 2.638 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần của ACV đạt 13.849 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước; lợi nhuận gộp đạt 5.692 tỷ đồng, giảm 3%.

Trong năm, ACV có 1.219 tỷ đồng doanh thu tài chính (giảm 12%) và 249 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh, liên kết (tăng gần 5 lần).

Các khoản chi phí cũng giảm đáng kể như: chi phí tài chính là 701 tỷ đồng (giảm 32%), chi phí bán hàng là 295 tỷ đồng (giảm 2,4 lần), chi phí quản lý doanh nghiệp là 824 tỷ đồng (giảm 38%).

Tuy nhiên năm 2017, ACV chỉ có 61 tỷ đồng lợi nhuận khác, giảm 40 lần so với năm trước, do không còn khoản "hoàn nhập chi phí sửa chữa lớn theo chu kỳ từ 2012 – 31/12/2015".

Do vậy, kết thúc năm 2017, mức lãi sau thuế năm 2017 của ACV ở mức 4.203 tỷ đồng, giảm 20,5%.

Hơn 18.600 tỷ đồng gửi ngân hàng

Tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản của ACV là 49.161 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn là 26.667 tỷ đồng (tăng 19,5%), tài sản dài hạn là 22.494 tỷ đồng (giảm 8%).

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, lượng tiền và tương đương tiền của ACV trong năm sụt giảm rất mạnh, từ 3.165,7 tỷ đồng xuống còn 913,6 tỷ đồng (tương đương giảm 3,5 lần). Hàng tồn kho cũng giảm 319 tỷ đồng (tương đương giảm 44%).

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên khá mạnh, từ 4.499 tỷ đồng lên 7.299 tỷ đồng (tăng 2.800 tỷ đồng, tương đương tăng 62%). Các đơn vị đang "om" vốn của ACV gồm: Vietnam Airlines (535 tỷ đồng), Vietjet (520,7 tỷ đồng), Jesta Pacific (124 tỷ đồng)…

Đáng chú ý, lượng tiền gửi ngân hàng của ACV ở mức khá cao: 18.604 tỷ đồng (bằng 69,7% tài sản ngắn hạn và bằng 38% tổng tài sản).

Trong cơ cấu tài sản dài hạn, tài sản cố định chiếm 84% (18.980 tỷ đồng) và giảm 13,6% so với đầu kỳ. Các khoản phải thu cũng giảm tới 17 lần (xuống còn 16 tỷ đồng). Trong khi đó các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng hơn 2 lần, lên 2.690 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của ACV là 21.726 tỷ đồng, giảm 4%. Nợ ngắn hạn là 7.314 tỷ đồng (giảm 15%), nợ dài hạn là 14.411 tỷ đồng (tăng 3%)

Tổng nợ vay của ACV là 14.457,7 tỷ đồng (99,6% là nợ dài hạn). Con số này chiếm 66,6% tổng nợ phải trả.

Tin mới lên