Tài chính cá nhân

Đô thị Cửu Long (CCL): Quý III, lãi sau thuế giảm 26%, phải thu và tồn kho chiếm 87% tổng tài sản

Quý III, doanh thu thuần vầ lãi sau thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị dầu khí Cửu Long (HoSE: CCL) đều giảm, lần lượt 17% và 26%, đạt 182 tỷ đồng và 7,4 tỷ đồng.

Quý II, doanh thu thuần của CCL giảm 17% so với đầu năm, đạt 182 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn giảm nên lợi nhuận gộp tăng 22%, đạt 22 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 8% lên 12%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 9 lần so với cùng kỳ, đạt 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính lại neo cao, đạt 7 tỷ đồng (cùng kỳ 4 tỷ đồng), đều là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng cũng tăng vọt hơn 6 lần, đạt 4,7 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III của CCL giảm 26% so với cùng kỳ năm trước, còn 7,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh khả quan 6 tháng đầu năm nên lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của CCL đều tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể lần lượt tăng 21% và 40%, đạt 733 tỷ đồng và 56 tỷ đồng.

Trong năm 2021, CCL đặt chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 77,3 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, CCL đã đạt được 73% kế hoạch tổng doanh thu và lãi sau thuế.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của CCL đạt 1.229 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm, trong đó 89% là tài sản ngắn hạn (1.096 tỷ đồng). Lượng tiền và tương đương tiền của công ty tăng 24% so với đầu năm, đạt 23,5 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 24%, đạt 786 tỷ đồng, chiếm 64% tổng tài sản. Hàng tồn kho tăng nhẹ, đạt 286 tỷ đồng, chiếm 23% tổng tài sản. Hàng tồn kho chủ yếu là thành phẩm và hàng hóa.

Như vậy, tổng phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho đạt 1.072 tỷ đồng, chiếm tới 87% tổng tài sản, cho thấy chất lượng tài sản của CCL không thật sự tốt.

Tại ngày kết thúc quý III/2021, nợ phải trả của CCL đạt 612 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, chiếm 50% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 83%, đạt 507 tỷ đồng. “Lương khô” của công ty là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 69% so với đầu năm, còn 39 tỷ đồng. Tổng nợ vay của CCL đạt 311 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, chiếm 25% tổng nguồn vốn.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1, cho thấy công ty không phụ thuộc nhiều vào vốn bên ngoài.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng của CCL âm 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 29 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư cũng âm 2,4 tỷ đồng. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền, công ty đã tăng cường đi vay 393 tỷ đồng (cùng kỳ vay 223 tỷ đồng) đã giúp lưu chuyển tiền trong kỳ dương 4,5 tỷ đồng. Nhờ đó, lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ của công ty đạt 23,5 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu kỳ (đầu kỳ đạt 19 tỷ đồng).

Từ khoá: LandNet,
Tin mới lên