Tài chính

HBC: Lãi ròng năm 2017 tăng 51%, nợ vay ngắn hạn tăng 57%

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017, trong đó ghi nhận lãi ròng năm 2017 đạt 859 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước.

HBC: Lãi ròng năm 2017 tăng 51%, nợ vay ngắn hạn tăng 57%

HBC báo lãi sau thuế 859 tỷ đồng trong năm 2017

Vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế

Theo báo cáo, doanh thu thuần quý IV/2017 của HBC là 5.074 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần tăng từ 86% (quý IV/2016) lên 89% (quý IV/2017) nên lợi nhuận gộp chỉ tăng 9,5%, đạt 554,5 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 29 tỷ đồng, tăng 11%. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng tới 64% (đạt 77 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 40% (đạt 180 tỷ đồng) đã khiến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 293 tỷ đồng, gần như không đổi so với năm trước.

Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần của HBC đạt 16.034 tỷ đồng, tăng 49%. Lợi nhuận gộp đạt 1.692 tỷ đồng, tăng 34,5%.

Trong năm, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng khá nhiều, lần lượt tăng 73,6% (đạt 265 tỷ đồng) và tăng 27% (đạt 479 tỷ đồng).

Tuy nhiên nhờ 26,4 tỷ đồng lãi trong các công ty liên doanh - liên kết và 45,8 tỷ đồng lợi nhuận khác, tổng lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 50,7%, đạt 1.077 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2017, HBC lãi ròng 859 tỷ đồng, tăng 51,6%.

Với kết quả này, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã hoàn thành kế hoạch 16.000 tỷ doanh thu và vượt 5% lợi nhuận sau thuế (kế hoạch 828 tỷ đồng).

Nợ ngắn hạn tiệm cận tài sản ngắn hạn, nợ vay ngắn hạn tăng mạnh

Tại ngày 31/12/2017, HBC có tổng tài sản 13.928 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn là 11.586 tỷ đồng, tăng 17%; tài sản dài hạn là 2.341 tỷ đồng, tăng 51%.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tới 78% (9.104 tỷ đồng). Khoản này đã tăng hơn 2.330 tỷ đồng trong năm qua (tương đương tăng 34%).

Trong các khoản phải thu ngắn hạn của HBC, lớn nhất là khoản "phải thu theo tiến độ khách hàng hợp đồng xây dựng" (4.600 tỷ đồng, tăng 60%). Tiếp theo là khoản "phải thu ngắn hạn của khách hàng" (3.192 tỷ đồng, tăng 42%). Ngoài ra, HBC còn có khoản dự phòng phải thu khó đòi 328 tỷ đồng (tăng 17%).

Trong cơ cấu tài sản dài hạn, tài sản cố định chiếm hơn 60% và tăng 30% trong năm qua, đạt giá trị 1.420 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn cũng tăng 2,2 lần, lên mức 387 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của HBC tại ngày 31/12/2017 là 11.460 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu kỳ. 94,5% tổng nợ là nợ ngắn hạn (10.826 tỷ đồng), tăng 22%. Nợ dài hạn là 633 tỷ đồng, giảm 13%. Như vậy, nợ ngắn hạn của HBC đã tiệm cận với tài sản ngắn hạn (10.826 tỷ đồng/11.586 tỷ đồng).

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, nợ vay chiếm 39% (4.276 tỷ đồng) và tăng 57% trong năm qua, phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy rất lớn của HBC.

Cộng thêm 336 tỷ đồng nợ vay dài hạn, tổng nợ vay của HBC là 4.612 tỷ đồng. Con số này gấp 1,8 lần vốn chủ sở hữu. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của HBC năm 2017 là 4,6 lần (vẫn ở mức cao, dù đã có cải thiện hơn so với hệ số 5,2 lần của năm 2016).

Đáng chú ý, khoản dự phòng phải trả ngắn hạn của HBC đã tăng gấp 18 lần trong năm 2017 (lên 841 triệu đồng) còn dự phòng phải trả dài hạn tăng thêm 50% (lên 168 tỷ đồng)…

Tin mới lên