Tài chính

Hoàng Anh Gia Lai sẽ sở hữu 98% vốn điều lệ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai

(VNF) – Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) sẽ mua 76.930.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai, tương đương 98% vốn điều lệ. Việc mua vào được thực hiện thanh toán bằng cách bù trừ các khoản nợ phải thu.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ sở hữu 98% vốn điều lệ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai

Hoàng Anh Gia Lai sẽ mua 76.930.000 cổ phần của Hưng Thắng Lợi Gia Lai

Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai đang sở hữu dự án nông nghiệp tại huyện Paksong, tỉnh Chăm-pa-sắc, nước CHDCND Lào. Theo nghị quyết hội đồng quản trị, HAG sẽ mua 76.930.000 cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai với giá 32.200 đồng/cổ phần. Tổng giá trị dự kiến nhận chuyển nhượng là 2.477,15 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HoSE: HNG). Trong đợt chào bán 149,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu từ 7/12/2017 đến 5/3/2018 của HNG để hoán đổi các khoản nợ, Hưng Thắng Lợi Gia Lai đã sở hữu 50 triệu cổ phiếu HNG, tương đương 5,64% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của HAGL Agrico.

Còn Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai hiện sở hữu 70% vốn điều lệ của HAGL Agrico.

Theo báo cáo tài chính kết thúc năm 2017, Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang theo dõi dư nợ phải thu ngắn hạn 7.282 tỷ đồng và phải thu dài hạn 9.065 tỷ đồng.

Tin mới lên