Thuế

Không được gia hạn nộp thuế quá 1 năm

Với một số trường hợp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh dẫn đến khó khăn trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước, cơ quan Thuế sẽ cho phép được gia hạn thời gian nộp thuế tối đa 1 năm kể từ ngày hết hạn nộp thuế.

Không được gia hạn nộp thuế quá 1 năm

Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Thuế, theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế khi không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác.

Cơ quan Thuế cũng quy định, thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 1 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Việc gia hạn nộp thuế đối với trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác phải đảm bảo không điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước.

Để được gia hạn nộp thuế phải có những văn bản sau: Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế; Văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi cơ quan thuế cấp trên, trong đó xác nhận khó khăn đặc biệt và những nguyên nhân gây ra khó khăn đó mà người nộp thuế không có khả năng nộp đúng hạn số tiền thuế nợ theo đề nghị, giải trình của người nộp thuế tại văn bản đề nghị gia hạn;

Bản sao các văn bản về gia hạn, xóa nợ, miễn thuế, giảm thuế đối với người nộp thuế của cơ quan thuế ban hành trong thời gian 2 năm trước đó (nếu có); Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người nộp thuế khi thực hiện quyết định (nếu có).

Tin mới lên