Tiêu điểm

Lập quy hoạch tổng thể quốc gia: Bộ Kế hoạch Đầu tư dự tính mất 2 năm để thực hiện

(VNF) – Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được bắt đầu từ tháng 7/2019 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2021.

Lập quy hoạch tổng thể quốc gia: Bộ Kế hoạch Đầu tư dự tính mất 2 năm để thực hiện

Lập quy hoạch tổng thể quốc gia trong 2 năm

Kế hoạch cụ thể như sau: từ tháng 07-12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thành xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch;

Trong tháng 12/2019-1/2020, tiến hành lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch tổng thể quốc gia, các hợp phần của quy hoạch tổng thể quốc gia, Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể quốc gia;

Tháng 1 - 8/2020 các Bộ, ngành tiến hành lập hợp phần quy hoạch, tháng 9 - 10/2020 tổ chức thẩm định các hợp phần quy hoạch, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Tháng 9-12/2020, thực hiện tích hợp quy hoạch và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, tháng 01/2021 báo cáo Hội đồng quy hoạch quốc gia;

Tháng 2 - 5/2021, xin ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân đối với báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia và chỉnh sửa, hoàn thiện;

Tháng 5 - 7/2021, thẩm định và hoàn thiện báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia;

Tháng 7 - 8/2021, trình Chính phủ thông qua nội dung Quy hoạch tổng thể quốc gia và hoàn thiện nội dung theo kết luận của Chính phủ;

Tháng 9-10/2021, báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và hoàn thiện báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia;

Tháng 11/2021 trình Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến việc xác định tên và số lượng hợp phần quy hoạch tổng thể quốc gia theo hai nguyên tắc.

Một là các nội dung chính về không gian biển quốc gia, sử dụng đất quốc gia,  các vùng kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của cả nước là những hợp phần quy hoạch.

Hai là một số ngành quốc gia sẽ được tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia như là hợp phần, một số ngành khác sẽ chỉ nêu nguyên tắc, định hướng lớn về bố trí không gian, định hướng trên các vùng.

Việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành của cả nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh sẽ được tiến hành đồng thời, có sự phối hợp, điều chỉnh, theo phương pháp «đúng dần».

Hiện nay, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 đang được dự thảo trình Hội nghị Trung ương lần thứ 11. Đây là căn cứ quan trọng để xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch khác.

Để bảo đảm tính thống nhất của các loại quy hoạch, Khung định hướng phát triển quốc gia (bao gồm quan điểm, mục tiêu phát triển và định hướng bố trí tổng thể và các ngành then chốt) sẽ được soạn thảo trong thời gian từ tháng 11/2019-1/2020, trình Hội đồng quy hoạch quốc gia thông qua để làm căn cứ bước đầu cho việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh

Hiện nay, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quy hoạch quốc gia để tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng.

Bộ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ lập quy hoạch ngành quốc gia và giao nhiệm vụ cho UBND các tỉnh tổ chức lập quy hoạch tỉnh.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phân vùng để làm cơ sở triển khai quy hoạch vùng.

Để giúp cho các Bộ, ngành, địa phương sớm triển khai lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương bố trí vốn từ nguồn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch; một số Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch ngành.

Đến nay, Hội đồng quy hoạch quốc gia đã tổ chức 02 phiên họp và đã có kết luận chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ để sớm trình Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng.

Một số Bộ đã xây dựng và đang xin ý kiến các cơ quan liên quan về nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia; một số địa phương đã xây dựng xong và đang trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Tin mới lên