Tài chính

Louis Capital: Từ lãi thành lỗ 30 tỷ sau kiểm toán vì khoản dự phòng vào công ty con

(VNF) - Công ty Cổ phần Louis Capital (HoSE: TGG) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, trong đó lợi nhuận sau thuế luỹ kế 6 tháng ở báo cáo tự lập (hơn 5,5 tỷ đổng) đã “bốc hơi” toàn bộ và thay thế bằng khoản lỗ hơn 30,2 tỷ đồng.

Louis Capital: Từ lãi thành lỗ 30 tỷ sau kiểm toán vì khoản dự phòng vào công ty con

Louis Capital: Từ lãi thành lỗ 30 tỷ đồng sau kiểm toán vì bổ sung trích lập dự phòng vào công ty con

Doanh thu thuần luỹ kế 6 tháng của TGG tại báo cáo tài chính kiểm toán đạt gần 507 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 9 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập.

Lãi gộp, doanh thu tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều không hoặc có mức chênh lệch không đáng kể so với báo cáo trước đó.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp của TGG lại tăng gấp 3,4 lần so với báo cáo tự lập, từ gần 16 tỷ đồng lên hơn 54 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán, TGG đã phải ghi nhận hơn 28,7 tỷ đồng trích lập dự phòng đối với khoản phải thu khó đòi, trong khi ở báo cáo tự lập trước đó không hề phát sinh khoản mục này.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hơn 5,5 tỷ đồng của TGG công bố trước đó đã “bốc hơi” toàn bộ và thay thế bằng khoản lỗ hơn 30,2 tỷ đồng.

TGG giải trình nguyên nhân của sự chênh lệch này là do công ty đã bổ sung trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và tổn thất vào công ty con, phân bổ hết lợi thế thương mại của một công ty con do có dự định chuyển nhượng cổ phần một công ty con trong năm 2022, trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh của công ty con.

Giải trình này hoàn toàn khớp với số liệu chênh lệch ở chi phí quản lý doanh nghiệp giữa báo cáo kiểm toán và báo cáo tự lập của TGG.

Ngoài ra, tại báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên còn nhấn mạnh và lưu ý về số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ của TGG tại ngày 1/1/2022 có một phần lợi nhuận đến từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh trong năm 2021, liên quan đến cổ phiếu BII của Công ty Cổ phần Louis Land.

Ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB), Công ty Cổ phần Louis Holdings, Louis Capital và Louis Land.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” trong đó có ông Đỗ Thành Nhân (nguyên là thành viên HĐQT của Louis Capital). Kiếm toán nhấn mạnh, đến thời điểm này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vụ án này.

Một vấn đề khác mà kiểm toán nêu trong báo cáo là đến thời điểm này, TGG vẫn chưa có kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát đã xin từ nhiệm.

Tin mới lên