Nhân vật

Ông Don Lam, ông Trương Gia Bình cùng tham gia Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân

(VNF) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký Quyết định số 842/QĐ-HĐTV thành lập Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Ông Don Lam, ông Trương Gia Bình cùng tham gia Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân

Ông Don Lam - Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital

Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (gọi tắt là Ban IV) do Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính - ông Trương Gia Bình làm Trưởng ban; Tổng giám đốc VinaCapital, Phó chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN (Diễn đàn Kinh tế thế giới) - ông Don Lam làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên tham gia Ban IV gồm đại diện Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Hiệp hội tôm Bình Thuận, Hội đồng tư vấn Du lịch, Ban cố vấn Diễn đàn kinh tế tư nhân (VPSF) và Tập đoàn VinaCapital.

Đi kèm quyết định thành lập Ban IV, Văn phòng Chính phủ cũng quyết định ban hành danh sách thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 29-9 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Hội đồng, gồm:

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hiệp hội tôm Bình Thuận.

Ông Trần Trọng Kiên, thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch.

Ông Vũ Văn Tiền, thành viên Ban cố vấn VPSF.

Ông Don Lam, Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN (Diễn đàn Kinh tế thế giới).

Ban IV chủ trì nghiên cứu và tư vấn, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu kinh tế quốc gia, chủ động thiết lập bộ máy giúp việc, huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao; hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Việc ra quyết định bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn và thành lập riêng một Ban nghiên cứu về phát triển kinh tế tư nhân được đánh giá là thể hiện sự quyết liệt và tinh thần "nói đi đôi với làm" của Thủ tướng.

Đồng thời, điều này cũng thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc đưa tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển cũng như nâng cao vai trò, vị thế của khối doanh nghiệp này trong nền kinh tế Việt Nam.

Tin mới lên