Tài chính

Quảng Ninh: Các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinashin, Vinalines nợ thuế gần 90 tỷ đồng

(VNF) - Thanh tra Bộ Tài chính  vừa có kết luận về việc thanh tra hành chính tại Cục thuế Quảng Ninh, thời kỳ 2018 và các thời kỳ có liên quan. Theo đó, các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinashin, Vinalines nợ thuế gần 90 tỷ đồng.

Quảng Ninh: Các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinashin, Vinalines nợ thuế gần 90 tỷ đồng

Cụ thể, qua kết quả thanh tra, về tình hình thực hiện thu tiền nợ thuế, nợ tiền phạt theo quy định tại Công văn số 385/TCT-QLN ngày 25/1/2018 của Tổng cục thuế về việc giao chỉ tiêu thu tiền nợ thuế năm 2018 của Cục thuế Quảng Ninh, kết quả như sau:

Tổng số nợ thuế và tiền phạt năm 2018 giảm so với 2017 là 67.367 triệu đồng, tỷ lệ giảm 4,44%; trong đó: Nợ khó thu năm 2018 tăng với 2017 là 107.565 triệu đồng, tỷ lệ tăng 29,87%; nợ chờ xử lý giảm 54.591 triệu đồng, tỷ lệ giảm 70,97%; nợ khả năng thu giảm 120.341 triệu đồng, tỷ lệ giảm 11,15%.

Năm 2018, Cục Thuế Quảng Ninh chưa đảm bảo thu tối thiểu 97% các khoản tiền nợ từ 90 ngày trở lên thời điểm 31/12/2018: Tổng số tiền thuế nợ là 990.268 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong tổng số tiền thuế nợ là 990.268 triệu đồng trên, không bao gồm tiền thuế nợ của các doanh nghiệp đóng tàu, các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinashin, Vinalines theo quy định là 88.523 triệu đồng.

Năm 2018, Cục Thuế Quảng Ninh đã thu được 718.043 triệu đồng, đạt 72,5%, thấp hơn tỷ lệ tối thiểu của Tổng cục Thuế quy định là 24,5% (97% - 72,5%).

Theo Kết luận thanh tra, Cục Thuế Quảng Ninh đã đảm bảo tỷ lệ nợ (dưới 5%) tại thời điểm 31/12/2018 so với thực thu NSNN năm 2018: Tổng số nợ thời điểm 31/12/2018 để tính chỉ tiêu giao thu hồi nợ là 1.355.666 triệu đồng.

Lưu ý, khoản chỉ tiêu giao thu hồi nợ là 1.355.666 triệu đồng, là đã loại trừ nợ của các doanh nghiệp đóng tàu các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinashin, Vinalines là 92.682 triệu đồng.

Theo đó, tổng thu NSNN năm 2018 để tính chỉ tiêu thu hồi nợ là 30.535.142 triệu đồng, tỷ lệ nợ là 4,44%, thấp hơn so với quy định của của Tổng cục Thuế là 0,56% (5%-4,44%).

Tin mới lên