Tài chính

SAM Holdings bắt tay hợp tác với Gỗ Trường Thành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings (mã SAM, sàn HOSE) vừa thông qua chủ trương hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF, sàn HOSE).

SAM Holdings bắt tay hợp tác với Gỗ Trường Thành

SAM Holdings vốn là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sacom, được đổi tên từ tháng 9/2017.

Theo đó, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định, ký kết hợp đồng, hồ sơ và thực hiện các giao dịch trong hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hợp tác đẩu tư, vay hoặc cho vay, chuyển nhượng hoặc thuê tài sản…

SAM Hodings trước đây là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM. Công ty này thành lập vào năm 1986, xuất phát điểm là nhà máy Vật liệu Bưu điện II.

Năm 2000, Công ty cổ phần SACOM là một trong 2 công ty đầu tiên được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, mã chứng khoán SAM.

Tổng tài sản của SAM Holdings tính đến hết năm 2016 đạt trên 3.600 tỷ đồng, với mức tăng bình quân 7,1%/năm trong giai đoạn 2013 - 2016.

SAM Hodings hiện nay hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó SAM Holdings là công ty mẹ, sở hữu cổ phần chi phối các công ty con.

Theo kế hoạch kinh doanh 2017, SAM Holdings dự kiến doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính 2.531 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 106 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 34% và 192% so với năm 2016.

Tin mới lên