Học thuật

Trần tín dụng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trần tín dụng (credit ceiling) là gì?

Trần tín dụng là gì?

Trần tín dụng (credit ceiling) Trong chính sách tiền tệ, đó là định mức tín dụng mà những tổ chức nhất định, thường là ngân hàng, được phép cho vay trong thời kỳ thực hiện chính sách thắt chặt tín dụng.

Trần tín dụng (credit ceiling) Trong chính sách tiền tệ, đó là định mức tín dụng mà những tổ chức nhất định, thường là ngân hàng, được phép cho vay trong thời kỳ thực hiện chính sách thắt chặt tín dụng. Trần tín dụng có thể được cố định căn cứ vào số dư nợ của các ngân hàng trong thời kỳ cơ sở và áp dụng đối với những nhóm người đi vay nhất định.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Theo thuật ngữ cơ bản (vì có một số lượng lớn các yếu tố phải tùy thuộc vào hoàn cảnh được nói đến), trần tín dụng là số tiền tối đa mà một người, công ty hoặc tổ chức có thể vay. Thuật ngữ "trần" thường được áp dụng cho các tập đoàn hoặc chính phủ bởi một cá nhân không thể gọi ngân hàng của họ để yêu cầu mở rộng tín dụng nhiều hơn. Bất kỳ sự gia tăng nào của mức trần cũng cần được đánh giá và phê duyệt bởi Chính phủ (hoặc Quốc hội) trước khi một mức trần được dỡ bỏ.

 

Tin mới lên