Tài chính

12 địa phương báo cáo nợ đọng thuế không chính xác

Qua thực hiện kiểm toán tại 24 địa phương, Kiểm toán Nhà nước xác định có 12 địa phương báo cáo nợ đọng thuế không chính xác, từ đó xác định tăng 1.683 tỷ đồng so với báo cáo của đơn vị.

12 địa phương báo cáo nợ đọng thuế không chính xác

12 địa phương báo cáo nợ đọng thuế không chính xác. (Ảnh minh họa)

Đây là một phần kết quả kiểm toán 9 tháng năm 2018 đối với niên độ năm 2017 do Kiểm toán Nhà nước thực hiện. Số liệu từ cơ quan này cho biết đến 31/12/2017, nợ thuế giảm 2,8% (2.108 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2016, tuy nhiên tổng số dư nợ thuế còn lớn, khoảng 73.145 tỷ đồng.

Kết quả kiểm toán 9 tháng năm 2018  đối với niên độ năm 2017 cho thấy so với năm 2016, tổng số nợ đọng thuế tại 24 địa phương được kiểm toán tăng 4.472 tỷ đồng, trong đó 14/24 địa phương nợ thuế có khả năng thu tăng 3.537,4 tỷ đồng; 22/24 địa phương có số nợ thuế khó thu tăng 1.410,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo báo cáo của Chính phủ, đến 31/8/2018 tổng số nợ thuế còn lớn, khoảng 82.800 tỷ đồng, tăng 13,3% so với thời điểm 31/12/2017, trong đó nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) khoảng 48.000 tỷ đồng, tăng 15,2% và nợ thuế không có khả năng thu  khoảng 34.800 tỷ, tăng 10,6%.

Tin mới lên