Ngân hàng

Bãi bỏ, đơn giản hóa hàng loạt điều kiện kinh doanh lĩnh vực ngân hàng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã đưa ra Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN, với nhiều điều chỉnh đáng chú ý.

Bãi bỏ, đơn giản hóa hàng loạt điều kiện kinh doanh lĩnh vực ngân hàng

Bãi bỏ, đơn giản hóa hàng loạt điều kiện kinh doanh lĩnh vực ngân hàng.

Cần lãi 3 năm liên tiếp để được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Đầu tiên là việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 135.

Cụ thể, về điều kiện để được chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, dự thảo Nghị định đã giảm điều kiện về thời gian hoạt động có lãi “trong 05 năm” xuống còn “ trong 03 năm” liên tục trước thời điểm nộp hồ sơ.

Đồng thời bỏ các điều kiện mang tính chất chung chung, không cụ thể như: yêu cầu phải “có cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự để đảm bảo thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật” và điều kiện “tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước”.

Về điều kiện đối với hoạt động ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và điều kiện đối với hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung các điều kiện tương tự như điều kiện đối với chấp thuận đầu tư ra gián tiếp ra nước ngoài, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, theo đó, sửa điều kiện có lãi “05 năm” thành “03 năm” và bỏ các điều kiện mang tính chung chung, không cụ thể về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước.

Theo tìm hiểu tại Nghị định số 135, các doanh nghiệp chịu điều kiện “03 năm” trên bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính.

Công ty tài chính ‘dễ thở’ hơn trong huy động vốn

Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 39.

Cụ thể, về điều kiện chung để công ty tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng, dự thảo Nghị định bãi bỏ các quy định chung, không cụ thể, mang tính chất trùng lặp như bãi bỏ điều kiện “hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do NHNN cấp” và “đối với các hoạt động ngân hàng có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối”.

Về điều kiện để công ty tài chính được phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức, dự thảo Nghị định bãi bỏ các điều kiện không cần thiết như “thời gian hoạt động tối thiểu, kết quả hoạt động, kinh doanh do NHNN quy định” và “Phương án phát hành giấy tờ có giá dài hạn phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT, HĐTV thông qua theo quy định của pháp luật”.

Về điều kiện để công ty tài chính được vay vốn của TCTD, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài, dự thảo Nghị định bãi bỏ điều kiện “Không thuộc các trường hợp NHNN áp dụng biện pháp hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện hoạt động đi vay trên thị trường liên ngân hàng và không có các khoản nợ quá hạn tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác theo quy định của NHNN”.

Về điều kiện để công ty tài chính được vay NHNN dưới hình thức tái cấp vốn, dự thảo Nghị định bãi bỏ điều kiện quy định chung chung, không cụ thể là “Đáp ứng đủ các điều kiện về vay tái cấp vốn do NHNN quy định” và “Mục đích vay vốn phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong từng thời kỳ”.

Về điều kiện để công ty tài chính thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng, bãi bỏ điều kiện “đáp ứng đủ điều kiện đối với bên được bảo lãnh, bên bảo lãnh do NHNN quy định”.

Về điều kiện công ty tài chính được thực hiện hoạt động bao thanh toán, dự thảo Nghị định bãi bỏ điều kiện trùng lặp với các quy định của pháp luật khác: “Có quy định nội bộ về quy trình, thủ tục, nguyên tắc nhận biết khách hàng để giám sát chặt chẽ, bảo đảm ngăn ngừa việc bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác”.

Dự thảo Nghị định cũng bãi bỏ điều kiện “có thời gian hoạt động tối thiểu, phương án hoạt động bao thanh toán do NHNN quy định” đối với công ty tài chính được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định 39 có hiệu lực.

Về điều kiện công ty tài chính được phát hành thẻ tín dụng, dự thảo Nghị định bãi bỏ điều kiện “Có thời gian hoạt động tối thiểu, phương án hoạt động cho thuê tài chính do NHNN quy định” tại điểm b khoản 2 Điều 12 đối với công ty tài chính được thành lập trước ngày Nghị định 39 có hiệu lực.

Về điều kiện công ty tài chính được thực hiện hoạt động cho thuê tài chính, dự thảo Nghị định bãi bỏ điều kiện “Có quy định nội bộ về quy trình, thủ tục, nguyên tắc nhận biết khách hàng để giám sát chặt chẽ, bảo đảm ngăn ngừa việc bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác”, vì điều kiện mang tính trùng lặp với các quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền.

Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng bãi bỏ điều kiện “Có thời gian hoạt động tối thiểu, phương án hoạt động cho thuê tài chính do NHNN quy định” tại điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định 39 đối với công ty tài chính được thành lập trước ngày Nghị định 39.

Doanh nghiệp tham gia hoạt động thông tin tín dụng chỉ cần cam kết từ 15 TCTD

Thứ ba là sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10.

Cụ thể, tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định 10 quy định điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng là “Có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các ngân hàng này không cam kết với Công ty thông tin tín dụng khác”.

Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thành lập mới công ty thông tin tín dụng, phát triển hoạt động thông tin tín dụng, dự thảo Nghị định đơn giản điều kiện theo hướng “Có tối thiểu 15 tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và ngân hàng hợp tác xã) cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các tổ chức tín dụng này không cam kết với công ty thông tin tín dụng khác”.

Bỏ hàng loạt quy định về điều kiện thực hiện hoạt động đổi ngoại tệ

Thứ tư là sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 89.

Về điều kiện tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, dự thảo Nghị định bãi bỏ điều kiện không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cụ thể, bỏ yêu cầu tổ chức kinh tế “được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Đồng thời bãi bỏ các điều kiện yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự của tổ chức kinh tế không cần thiết “Có nơi giao dịch riêng biệt (phòng hoặc quầy giao dịch không gắn liền với các hoạt động kinh doanh khác, chỉ chuyên làm dịch vụ đổi ngoại tệ)”, “nhân viên trực tiếp làm ở đại lý đổi ngoại tệ phải có Giấy xác nhận do TCTD ủy quyền cấp, xác nhận đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, giả”.

Cùng với đó, đơn giản hóa điều kiện “nơi giao dịch phải trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc bao gồm điện thoại, máy fax, két sắt, bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ” thành “tại nơi giao dịch có bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ”.

Đây là các điều kiện mà khi thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, tổ chức kinh tế phải tự thực hiện để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của chính tổ chức đó, không cần thiết quy định tại Nghị định.

Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng bãi bỏ điều kiện “tổ chức kinh tế có thể thỏa thuận đặt đại lý đổi ngoại tệ tại một hoặc nhiều địa điểm trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế có trụ sở chính hoặc chi nhánh”, vì quy định này không phải là điều kiện kinh doanh, các TCTD ủy quyền và tổ chức kinh tế tự thỏa thuận về nội dung này.

Về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ, dự thảo Nghị định cũng bãi bỏ các điều kiện không cần thiết khi xem xét cho tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ “được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật” và “Có trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đối với hoạt động nhận và chi, trả ngoại tệ như: máy tính, điện thoại, máy fax”.

Đồng thời, Nghị định cũng bãi bỏ điều kiện “văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ đã được cấp còn hiệu lực tối thiểu 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ” khi xem xét gia hạn hoạt động trực tiếp nhận, chi trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 89, do quy định này không phải là điều kiện kinh doanh, chỉ là yêu cầu về mặt thời hạn tối thiểu để gửi hồ sơ đến NHNN xem xét gia hạn để tránh ảnh hưởng đến hoạt động liên tục của tổ chức kinh tế.

Về điều kiện để tổ chức kinh tế được NHNN chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ, dự thảo Nghị định cũng bãi bỏ các điều kiện không cần thiết khi xem xét cho tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ “được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật” và “Có trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đối với hoạt động nhận và chi, trả ngoại tệ như: máy tính, điện thoại, máy fax”.

Đồng thời, Nghị định cũng bãi bỏ điều kiện “văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ đã được cấp còn hiệu lực tối thiểu 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ” khi xem xét gia hạn hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế.

Tin mới lên