Hồ sơ VNF

Báo cáo công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước

(VNF) - Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 với kết quả xử lý tài chính là 92.499 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước (44.466 tỷ đồng) tăng 18,39% so với năm 2017 (37.556 tỷ đồng).

Báo cáo công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước

Đồng thời, qua kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, thay thế 160 văn bản pháp luật không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí.

Mặt khác, kế hoạch kiểm toán năm 2019 được xây dựng chủ động, minh bạch, chi tiết các đầu mối kiểm toán đã giảm thiểu sự chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và thanh tra.

Ngoài ra, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc quyết liệt, kịp thời trong hoạt động kiểm toán.

Đặc biệt, tổng hợp kết quả kiểm toán đến 30/9/2019, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 61.732 tỷ đồng, chuyển 02 vụ việc sang cơ quan điều tra, cung cấp 41 BCKT cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được nêu trên, công tác năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần quan tâm.

Cụ thể, cơ sở pháp lý trong hoạt động kiểm toán còn hạn chế, chưa có chế tài xử phạt các hành vi cản trở hoạt động kiểm toán, không cung cấp hồ sơ tài liệu, quyền xác minh hồ sơ tài liệu, cung cấp dữ liệu điện tử...

Tiếp đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ cao vẫn còn chậm, chưa khai thác, phát huy được tối đa tính năng, lợi ích, hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

Tồn tại cuối cùng là kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý tài chính chưa cao dẫn đến giảm hiệu lực kiểm toán.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước tại đây.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên