Hồ sơ VNF

Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch do virus corona đối với kinh tế Việt Nam

(VNF) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong trường hợp khống chế được dịch trong quý I/2020 thì tăng trưởng của Việt Nam dự báo là 6,25% giảm 0,55 điểm % so với nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, trong đó quý I tăng 4,52%; quý II tăng 6,08%; quý III tăng 6,92% và quý IV tăng 6,81%.

Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch do virus corona đối với kinh tế Việt Nam

Các biện pháp kiểm dịch Covid-19 sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn cung ứng đầu vào phục vụ sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ cho ngành điện tử Việt Nam.

Trường hợp dịch được khống chế trong quý II/2020 thì tăng trưởng của Việt Nam dự báo là 5,96% giảm 0,84 điểm % so với nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và giảm 0,29 điểm % so với kịch bản khống chế được dịch trong Quý I/2020, trong đó quý I tăng 4,52%; quý II tăng 5,1%; quý III tăng 6,70% và quý IV tăng 6,81%.

Trước tình hình diễn biễn và ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ cũng đã kịp thời đưa ra những định hướng và các giải pháp ứng phó góp phần quan trọng phòng, chống và kiểm soát dịch, ổn định tâm lý xã hội, hỗ trợ duy trì sản xuất, kinh doanh, cơ bản đáp ứng yêu cầu về y tế, kinh tế, xã hội và đối ngoại trong bối cảnh khó khăn của dịch.

Tuy nhiên để đạt được mục tiêu mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra là không thay đổi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất phương châm, định hướng thực hiện và kiến nghị các nhóm giải pháp cụ thể cần quyết liệt làm ngay trong thời gian tới.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tóm tắt đánh giá ảnh hưởng của dịch do virus corona đối với kinh tế xã hội Việt Nam tại đây.

Tin mới lên