Đô thị

Cao tốc Bắc – Nam phía Đông đã được thực hiện đến đâu?

(VNF) - Báo cáo mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội đã hé lộ tiến độ triển khai của dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông sau tròn một năm được quyết định chủ trương đầu tư.

Cao tốc Bắc – Nam phía Đông đã được thực hiện đến đâu?

Đáng chú ý là mặc dù đã mất một năm và chỉ còn 2 năm để triển khai theo nghị quyết của Quốc hội, toàn bộ các dự án vẫn chủ yếu đang trên giấy, chưa hề được triển khai ngoài thực địa.

Theo báo cáo này. đối với 08 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đến nay Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định như phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đã thỏa thuận với các bộ, ngành và địa phương.

Trong 8 dự án này, đối với phần vốn đầu tư của Nhà nước, căn cứ quy định tại Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ (Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi) và kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định mức vốn đầu tư của Nhà nước đối với 03 dự án thành phần gồm đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Dầu Giây - Phan Thiết ngày 10/7/2018.

Trên cơ sở các ý kiến của Bộ Kế hoạch và đầu tư (văn bản số 5653/BKHĐT-KCHTĐT ngày 16/8/2018) và Bộ Tài chính (văn bản số 9826/BTC-ĐT ngày 15/8/2018), Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 8668/VPCP-KTTH ngày 11/9/2018 giao Bộ Giao thông vận tải căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2016 - 2020 chịu trách nhiệm xác định phần vốn Nhà nước cho các dự án thành phần.

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đã cập nhật, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, xác định mức vốn đầu tư của Nhà nước cho các dự án để phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đối với 05 dự án còn lại (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo - Phan Thiết), Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định mức vốn Nhà nước cho 05 dự án làm cơ sở để phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án và triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến của các bộ, ngành.

Ngoài 8 dự án theo hình thức công tư, có 03 dự án thành phần khác sẽ được đầu tư theo hình thức đầu tư công. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 02 dự án thành phần đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn, hiện đang triển khai các thủ tục bước thiết kế kỹ thuật theo quy định.

Đối với Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, đến nay đã hoàn thành công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, hiện đang hoàn chỉnh các thủ tục để phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án. Dự kiến Bộ Giao thông vận tải sẽ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10/2018.

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là tuyến đường cao tốc quan trọng trên trục Bắc - Nam thuộc Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, giai đoạn 2017 - 2020 sẽ đầu tư 654 km đường bộ cao tốc trên các đoạn Cao Bồ (Nam Định) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh), đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên Huế), đoạn Nha Trang (Khánh Hòa) - Dầu Giây (Đồng Nai) và Cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long).

Tổng mức đầu tư của dự án là 118.716 tỷ đồng, trong đó gồm 55.000 tỷ đồng vốn Nhà nước đầu tư tham gia thực hiện Dự án; 63.716 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách; phương án triển khai chia thành 11 dự án thành phần gồm 03 dự án đầu tư công và 08 dự án đầu tư theo hình thức PPP; trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Tin mới lên