Tài chính

Đất Xanh Services (DXS): 6 tháng, lãi trước thuế giảm 34%, nợ vay dài hạn tăng 13 lần

(VNF) - Quý II/2022, lợi nhuận trước thuế của Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (HoSE: DXS) suy giảm đáng kể do các loại chi phí tăng cao, kéo theo tổng lợi nhuận 6 tháng suy giảm theo.

Đất Xanh Services (DXS): 6 tháng, lãi trước thuế giảm 34%, nợ vay dài hạn tăng 13 lần

Đất Xanh Services (DXS): 6 tháng, lãi trước thuế giảm 34%, nợ vay dài hạn tăng 13 lần

Quý II/2022, doanh thu thuần của DXS đạt 1.295 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù trong cơ cấu doanh thu của DXS, chủ lực vẫn là doanh thu dịch vụ bất động sản với 712 tỷ đồng, song trong quý II/2022, hoạt động này đã giảm 22%. Đà tăng thuộc về doanh thu bán căn hộ, nhà phố, đất nền với 545 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần.

Do giá vốn có tốc độ tăng nhanh hơn, lợi nhuận gộp giảm nhẹ 2%, đạt 695 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 12 tỷ đồng, đi ngang. Trái lại, các loại chi phí đều tăng khá mạnh: chi phí tài chính 28 tỷ đồng, tăng 57%; chi phí bán hàng 256 tỷ đồng, tăng 37%; chi phí quản lý 162 tỷ đồng, tăng 23%.

Điều này làm lãi trước thuế quý II/2022 giảm 35% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 258 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DXS đạt 2.159 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp vẫn giảm 6%, đạt 1.312 tỷ đồng. 

Sự gia tăng của các loại chi phí vẫn là điểm nổi bật của bức tranh kinh doanh 6 tháng với: chi phí tài chính 55 tỷ đồng, tăng 84%; chi phí bán hàng 447 tỷ đồng, tăng 41% và chi phí quản lý 294 tỷ đồng, tăng 21%.

Kết quả, DXS phải chịu lãi trước thuế giảm 34%, chỉ đạt 548 tỷ đồng.

Năm 2022, DXS đặt mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty mới hoàn thành 25% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (299 tỷ đồng).

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của DXS đạt 17.066 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Đáng chú ý trong cơ cấu tài sản 6 tháng là sự gia tăng mạnh mẽ của hàng tồn kho, tăng 86%, lên 3.703 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 4%, lên 10.964 tỷ đồng. Như vậy, tổng tỷ trọng của các khoản phải thu và tồn kho là 86% tổng tài sản (riêng các khoản phải thu là 65%) - một mức khá đáng quan ngại.

Tuy vậy, điểm sáng là khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi giảm sâu 83%, chỉ còn 58 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý II/2022, nợ phải trả là 8.695 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Cơ cấu nợ nổi bật là sự gia tăng của khoản nợ vay, tăng gấp 2 lần, lên 2.416 tỷ đồng; trong đó: vay ngắn hạn 1.132 tỷ đồng, tăng 9%, vay dài hạn 1.284 tỷ đồng, tăng tới 13 lần.

Bên cạnh đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng có sự gia tăng khá mạnh, gần gấp đôi, lên 378 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của DXS đạt 8.370 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Với vốn chủ dày dặn, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 1,03 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh của DXS trong 6 tháng âm rất nặng (-1.507 tỷ đồng) trong khi cùng kỳ dương 91 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là tăng hàng tồn kho (1.717 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ), tăng các khoản phải thu (911 tỷ đồng), tăng chi phí trả trước (104 tỷ đồng)…

Dòng tiền đầu tư cũng âm 104 tỷ đồng, chủ yếu do DXS tăng cho vay, tiền gửi có kỳ hạn (292 tỷ đồng).

Bởi vậy, DXS tỏ ra khá lệ thuộc vào dòng vốn vay. Tiền thu từ đi vay trong 6 tháng năm nay tăng vọt lên 2.188 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần cùng kỳ; tiền trả nợ gốc vay tăng lên 849 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ.

Dù vậy, lưu chuyển tiền thuần 6 tháng vẫn âm 248 tỷ đồng, làm tiền và tương đương tiền giảm 15% so với đầu năm, còn 1.384 tỷ đồng.

Tin mới lên