Đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

(VNF) – Hà Nội đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo hướng tăng giảm diện tích đất cây xanh, tăng diện tích đất ở.

Hà Nội đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Hà Nội đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, chỉ tiêu đất cây xanh thể dục thể thao thành phố khoảng 11 – 13m2/người. Quy hoạch phân khu đô thị N10 được duyệt có chỉ tiêu đất cây xanh thể dục thể thao đạt 11.36m2/người. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch quy hoạch theo đề xuất của UBND TP. Hà Nội sẽ làm giảm diện tích đất cây xanh thể dục thể thao và chỉ tiêu đạt được trong quy hoạch phân khu đô thị N10 còn khoảng 11,34m2/người.

Về chỉ tiêu đất ở, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô xác định chỉ tiêu đất đơn vị ở toàn thành phố Hà Nội đạt khoảng 40 – 45m2/người. Quy hoạch phân khu đô thị N10 được duyệt có chỉ tiêu đất đơn vị ở đạt 48,17m2/người. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo đề xuất của Hà Nội sẽ bổ sung vào diện tích đất đơn vị ở được duyệt (khoảng 7,68ha) và chỉ tiêu đạt được trong quy hoạch phân khu đô thị N10 khoảng 48,33m2/người.

UBND thành phố Hà Nội cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch trên đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi các nội dung cơ bản của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được duyệt.

Tuy nhiên, UBND thành phố cũng nhấn mạnh việc điều chỉnh sẽ làm thay đổi chức năng sử dụng đất được định hướng trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Thủ tướng xem xét cho phép điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, cập nhật vào các quy hoạch được duyệt theo đề nghị của thành phố.

Tin mới lên