Tài chính

Khang Điền: Lãi 6 tháng tăng nhờ thu nhập khác, dòng tiền kinh doanh âm 2.000 tỷ

(VNF) - Quý II/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) báo lãi trước thuế 435 tỷ đồng, tăng 29%. Tuy nhiên, xét chung 6 tháng, tăng trưởng của lợi nhuận vẫn chủ yếu nhờ vào khoản thu nhập khác.

Khang Điền: Lãi 6 tháng tăng nhờ thu nhập khác, dòng tiền kinh doanh âm 2.000 tỷ

Khang Điền: Lãi 6 tháng tăng nhờ thu nhập khác, dòng tiền kinh doanh âm 2.000 tỷ

Quý II/2022, doanh thu thuần của KDH đạt 732 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá vốn được cải thiện, lợi nhuận gộp đạt 497 tỷ đồng, tăng 16%.

Trong quý, chi phí tài chính giảm 98%, còn 383 triệu đồng; chi phí bán hàng cũng giảm 68%, chỉ 5 tỷ đồng; duy có chi phí quản lý tăng 15% lên 52 tỷ đồng. Nhờ vậy KDH có lãi trước thuế quý II/2022 đạt 435 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của KDH đạt 875 tỷ đồng, giảm 55%; lợi nhuận gộp đạt 575 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. 

Dù chi phí tài chính giảm 92%, chi phí bán hàng giảm 63%, song tất cả điều đó là chưa đủ để lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2022 có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. 

KDH vẫn phải nhờ đến khoản lãi khác trị giá tới 294 tỷ đồng để tạo ra tăng trưởng lợi nhuận. Khoản lãi khác này chủ yếu là lãi từ giao dịch mua rẻ - tức phần chênh lệch giữa phần sở hữu của tập đoàn trong giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được cao hơn giá phí khoản đầu tư vào Công ty Phước Nguyên.

Nhờ khoản lãi này, KDH mới có lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 745 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của KDH đạt 19.348 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm.

Cơ cấu tài sản nổi bật là sự gia tăng nhanh chóng và tỷ trọng lớn của hàng tồn kho, đạt 12.113 tỷ đồng, tăng 56% so với đầu năm và chiếm 62% tổng tài sản. Đây chủ yếu là bất động sản xây dựng dở dang như: khu dân cư Tân Tạo 4.653 tỷ đồng, khu nhà ở Đoàn Nguyên 3.181 tỷ đồng, Bình Trưng Đông 531 tỷ đồng, khu dân cư Bình Hưng 11A 517 tỷ đồng…

Điểm đáng chú ý khác là sự gia tăng của các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 14%, đạt 4.795 tỷ đồng và giá trị lớn của khoản tiền và tương đương tiền, đạt 1.326 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý II/2022 là 7.992 tỷ đồng, tăng rất mạnh (92%) so với đầu năm. Nợ vay tăng mãnh liệt lên 5.761 tỷ đồng, tương đương tăng 2,25 lần; trong đó, vay ngắn hạn 1.010 tỷ đồng, tăng 24%, vay dài hạn 4.751 tỷ đồng, tăng 2,7 lần.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn - tức nguồn doanh thu tương lai, đạt 375 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu đạt 11.356 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Với nguồn vốn chủ dày dặn như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của KDH chỉ là 0,7 lần, cực thấp so với đại đa số doanh nghiệp phát triển nhà ở hiện nay.

Về dòng tiền, đáng chú ý trong 6 tháng, dòng tiền kinh doanh âm tới 2.007 tỷ đồng, cùng kỳ âm 843 tỷ đồng, chủ yếu do hàng tồn kho tăng quá mạnh (4.380 tỷ đồng).

Dòng tiền vay - trả của KDH khá cao: thu từ đi vay 2.423 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ; trả nợ gốc vay 432 tỷ đồng, giảm 20%.

Lưu chuyển tiền thuần 6 tháng âm 38 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền tại ngày kết thúc quý II/2022 giảm 3% so với đầu năm.

Tin mới lên