Tiêu điểm

Quốc hội chuẩn bị thảo luận về 'cơ chế đặc thù' cho TP.HCM

(VNF) - Hội đồng Nhân dân TP.HCM sẽ được trao nhiều quyền hạn hơn trong vấn đề quản lý tài chính, đất đai... để tạo thuận lợi cho thành phố phát triển một cách chủ động, linh hoạt hơn

Quốc hội chuẩn bị thảo luận về 'cơ chế đặc thù' cho TP.HCM

Chính phủ đề xuất thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM.

Theo chương trình kỳ họp thứ tư, chiều 24/11, ngay trước phiên bế mạc, nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển TP. HCM sẽ được Quốc hội quyết định.

Theo Dự thảo nghị quyết về quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước, Hội đồng Nhân dân TP. HCM sẽ báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất một số cơ chế đặc thù.

Các cơ chế đặc thù bao gồm thí điểm xây dựng và thực hiện chính sách thuế tài sản, thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất so với quy định của các sắc thuế hiện hành, trừ các chính sách thuế thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; phí, lệ phí chưa có trong danh mục kèm theo Luật Phí và lệ phí; tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí nằm trong danh mục kèm theo Luật Phí và lệ phí.

Đối với số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu nói trên, ngân sách thành phố được hưởng 100% để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố, và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố.

Sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo quy định của cấp có thẩm quyền quyết định cho cả thời kỳ ổn định ngân sách, Hội đồng Nhân dân TP. HCM được quyết định việc sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp thành phố; cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách...

Chính phủ cũng đề xuất cho thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức trong nước khác và từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho thành phố vay lại với mức dư nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp.

Dự thảo nghị quyết cũng quy định ngân sách thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản Nhà nước gắn với tài sản trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của thành phố.

Đồng thời, ngân sách thành phố cũng được hưởng số thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp Nhà nước do UBND thành phố quản lý và phần thu được từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu.

Về quản lý đất đai, HĐND TP. HCM có thể được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên, nhưng phải đảm bảo diện tích đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ trong mỗi kỳ kế hoạch sử dụng đất. 

Trong khi đó, đối với quản lý đầu tư thì hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công, trừ dự án quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 điều 8 của Luật Đầu tư công.

Tin mới lên