Tiêu điểm

Quốc hội khóa XV họp kỳ đầu tiên: Xác định 5 nội dung chính, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ chiều nay

(VNF) - Theo chương trình đã thông qua, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định 5 nội dung quan trọng.

Quốc hội khóa XV họp kỳ đầu tiên: Xác định 5 nội dung chính, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ chiều nay

Quốc hội khóa XV họp kỳ đầu tiên: Xác định 5 nội dung chính, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ chiều nay

Thứ nhất, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia về tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử; báo cáo của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Thứ hai, Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước.

Thứ ba, Quốc hội xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; xem xét, quyết định các kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025 về: phát triển kinh tế, xã hội, tài chính quốc gia; đầu tư công trung hạn.

Thứ tư, Quốc hội xem xét, quyết định 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thứ năm, Quốc hội xem xét, thông qua các nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề và một số nội dung quan trọng khác.

Trong sáng nay (20/7), sau những nghi thức cơ bản, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về số phó chủ tịch Quốc hội, số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Buổi chiều, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao cáo kết quả thảo luận tại Đoàn, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách đề cử, lập ban kiểm phiếu và tiến hành bầu chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Tân chủ tịch Quốc hội khóa mới dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào 14h 45 phút.

Quốc hội sau đó tiếp tục quy trình bầu phó chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu tổng thư ký Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, tổng Kiểm toán Nhà nước.

Kết quả thảo luận sẽ được công bố vào sáng 21/7 để Quốc hội tiến hành bầu các chức danh trên.

Từ chiều 21/7, Quốc hội sẽ thảo luận về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Ngày 22/7, Chính phủ sẽ trình bày trước Quốc hội báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về báo cáo của Chính phủ.

Nối tiếp, bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình bày tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về kế hoạch này.

Sau đó, bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ trình bày báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Và chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đáng chú ý, cuối phiên sáng 22/7, Chính phủ sẽ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 23/7, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng sẽ trình bày báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về kế hoạch này.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đi kèm, chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương này.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về chủ trương này.

Ngày 24/7, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình bày tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về kế hoạch này.

Tiếp đó, bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về công tác này.

Đáng chú ý, chiều 24/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Ngày 26/7, sau khi nghi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn, Quốc hội sẽ thông qua danh sách và tiến hành bầu Chủ tịch nước. Kết quả kiểm phiếu công bố đưa đến việc Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào lúc 8h 50 phút ngày 26/7.

Ngay sau đó, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu thủ tướng Chính phủ, phó chủ tịch nước, chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chiều 26/7, Quốc hội sẽ bầu thủ tướng Chính phủ. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ biểu quyết để thông qua nghị quyết bầu thủ tướng.

Dự kiến thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức lúc 14h 50 ngày 26/7.

Quốc hội sau đó sẽ tiến hành các quy trình để bầu phó chủ tịch nước, chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dan tối cao.

Dự kiến chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ nhậm chức lúc 16h 20 ngày 26/7.

Tiếp đó, thủ tướng sẽ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Ngày 28/7, Quốc hội sẽ biểu quyết thông nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Quốc hội họp riêng, sau khi nghe thủ tướng báo cáo, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Tương tự, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sau khi nghe chánh án Tòa án nhân dân tối cao báo cáo.

Thủ tướng sau đó sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Nội dung này sẽ được Quốc hội phê chuẩn vào chiều cùng ngày.

Kế tiếp, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch nước trình bày danh sách phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sau khi phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, bỏ phiếu, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết phê chuẩn phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Ngày 29/7, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về các kế hoạch tài chính 5 năm tới, kế hoạch vay trả nợ công 5 năm tới, chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngày 30/7, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Ngày 31/7, Quốc hội thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 (trong đó có kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025); biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022.

Buổi chiều, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Quốc hội sau đó họp phiên bế mạc kỳ họp.

Tin mới lên