M&A

SBT sắp chốt danh sách hoán đổi cổ phiếu, sáp nhập BHS

CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) dự kiến phát hành hơn 303 triệu cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phiếu BHS của CTCP Đường Biên Hòa. Đối tượng phát hành cổ đông BHS, ngày chốt danh sách cổ đông nhận quyền hoán đổi là 31/8.

SBT sắp chốt danh sách hoán đổi cổ phiếu, sáp nhập BHS

Ngày 31/8, SBT chốt danh sách hoán đổi cổ phiếu, sáp nhập BHS

Theo đó cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu BHS sẽ nhận được 1,02 cổ phiếu SBT.

Theo lộ trình sáp nhập, hiện nay các bên đang hoàn thành các thủ tục, sau đó BHS sẽ tiến hành đại hội đồng cổ đông để thông qua việc hủy niêm yết, dự kiến diễn ra từ nay đến tháng 10/2017.

Giai đoạn hoàn tất, SBT sẽ đăng ký lại vốn kinh doanh và thực hiện chuyển đổi BHS thành công ty TNHH, dự kiến trong tháng 11-12/2017.

Trong năm đầu tiên sau sáp nhập, SBT dự kiến doanh thu hợp nhất niên độ 2017-2018 là 8.353 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 674 tỷ đồng, riêng Công ty TNHH MTV Đường Thành Thành Công Biên Hòa-Đồng Nai (tên gọi sau sáp nhập của BHS) đặt kế hoạch doanh thu 4.688 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 323 tỷ đồng.

Tin mới lên