Tài chính

Thuduc House: Giá vốn tăng mạnh, lãi trước thuế 6 tháng giảm 22% còn 81 tỷ đồng

(VNF) – Mặc dù doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng tăng tới 60% và doanh thu tài chính tăng gấp 5 lần nhưng lãi trước thuế 6 tháng của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) chỉ đạt 81 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Thuduc House: Giá vốn tăng mạnh, lãi trước thuế 6 tháng giảm 22% còn 81 tỷ đồng

Quý II/2018, doanh thu thuần của Thuduc House đạt 656 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần tăng từ 83% lên 91,5% nên lợi nhuận gộp giảm 35,6%, đạt 55,6 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 49 tỷ đồng; lãi trong công ty liên doanh liên kết đạt 3,6 tỷ đồng; lợi nhuận khác đạt 2,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản chi phí cũng tăng rất đáng kể như: chi phí tài chính 20 tỷ đồng (tăng 25%), chi phí bán hàng 9 tỷ đồng (tăng 55 lần), chi phí quản lý 33 tỷ đồng (tăng 54%).

Kết thúc quý II/2018, Thucduc House báo lãi trước thuế 48 tỷ đồng, giảm 7,8% so với năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Thuduc House đạt 1.206 tỷ đồng, tăng 60%. Tuy nhiên giá vốn tăng 83% nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 60 tỷ đồng, giảm 2 lần.

Mức lãi gộp thấp nên dù có doanh thu tài chính lên tới 108,7 tỷ đồng (tăng gấp 5 lần), lợi nhuận trước thuế 6 tháng của Thuduc House vẫn giảm 22%, đạt 81 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của Thuduc House là 3.505 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 2.508 tỷ đồng, tăng 60%; tài sản dài hạn là 997 tỷ đồng, giảm 23%.

Xét cơ cấu tài sản của Thuduc House, đáng chú ý là hàng tồn kho với mức tăng 2,6 lần so với đầu kỳ, đạt 1.069,8 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn tăng 19%, lên 1.158 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Thuduc House tại ngày 30/6/2018 là 1.406,7 tỷ đồng, tăng 35,5%. Nợ vay tăng 22%, lên 754 tỷ đồng (vay ngắn hạn 496 tỷ đồng, vay dài hạn 258 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu là 2.099 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,67 lần.

Tin mới lên