Ngân hàng

Tổ chức tín dụng yếu kém phải công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định

(VNF) - Theo dự thảo Nghị định về một số nội dung đặc thù về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu, các tổ chức tín dụng yếu kém phải thực hiện công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tổ chức tín dụng yếu kém phải công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định

Tổ chức tín dụng yếu kém phải công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về một số nội dung đặc thù về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.

Dự thảo nêu rõ, tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu là tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng yếu kém sử dụng vốn, tài sản theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Về doanh thu: Các khoản thu và việc ghi nhận doanh thu của tổ chức tín dụng yếu kém được thực hiện theo quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với chi phí, các khoản chi phí của tổ chức tín dụng yếu kém được thực hiện theo quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Một số khoản chi của tổ chức tín dụng yếu kém thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Chi trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động: Tổ chức tín dụng yếu kém thực hiện chi trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Điều 146 Luật các tổ chức tín dụng (được sửa đổi tại khoản 27 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng).

Chi khen thưởng cho người quản lý, người lao động tối đa bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực tế thực hiện trong năm trong trường hợp tổ chức tín dụng yếu kém hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ cấu lại và hiệu quả hoạt động của năm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao hoặc phê duyệt. Tổ chức tín dụng yếu kém phải xây dựng và công bố công khai quy chế khen thưởng.

Việc xác định chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trách nhiệm của tổ chức tín dụng yếu kém là triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu được cấp có thầm quyền phê duyệt, trong đó có các giải pháp về tài chính.

Đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện và khó khăn, vướng mắc về tài chính để triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu. Thực hiện công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tin mới lên