Hồ sơ VNF

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

(VNF) - Vừa qua, Chính phủ đã có Tờ trình số 341/TTr-CP gửi Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), thay thế cho Tờ trình số 307/TTr-CP ngày 26/8/2021 trước đó.

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

(Ảnh minh họa)

Theo tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) Chính phủ dự kiến trình Quốc hội, mục tiêu xây dựng dự án luật là để hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập của Luật Kinh doanh bảo hiểm với các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Ngoài ra, việc xây dựng dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) còn hướng tới cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp với việc cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khách hàng, sự an toàn của cả hệ thống, tiết giảm chi phí xã hội.

Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) về cơ bản giữ nguyên bố cục của luật hiện hành, gồm 8 chương, 156 điều. So với Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, dự thảo sửa đổi 81 điều, bổ sung 58 điều, bãi bỏ 33 điều và giữ nguyên 17 điều. 

Trong đó, 17 điều giữ nguyên là những điều vẫn phù hợp với thực tế, như quy định về giám định tổn thất, tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản, hình thức bồi thường, phương thức bồi thường...

81 điều sửa đổi để phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vướng mắc trong thời gian vừa qua, hoặc để phù hợp với hệ thống pháp luật có liên quan, tập trung chủ yếu tại chương II - hợp đồng bảo hiểm, và một số chương khác (doanh nghiệp bảo hiểm, về chế độ tài chính, kế toán, về đại lý, môi giới bảo hiểm, về quản lý nhà nước).

58 điều được bổ sung bao gồm những vấn đề có vướng mắc trong thực tiễn nhưng chưa có căn cứ để giải quyết, những quy định chưa được thể hiện tại luật hiện hành nhưng thực tế đã có hoặc thông lệ quốc tế đã có và những vấn đề đã được quy định tại các văn bản dưới luật và có tính ổn định, nay được bổ sung nội luật hóa.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) tại đây.

Tin mới lên