Hồ sơ VNF

Toàn văn 'Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019'

(VNF) - Ngày 22/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố ấn phẩm “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019”. Tại thời điểm 31/12/2018, số doanh nghiệp đang hoạt động cả nước đã đạt tới 714.755 doanh nghiệp, đặc biệt số lượng doanh nghiệp thành lập mới cả nước đã tăng nhanh trong thời gian qua.

Toàn văn 'Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019'

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019.

Ba năm qua, số doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm đều trên 100.000 doanh nghiệp, cao nhất từ trước đến nay (năm 2016 có 110.100 doanh nghiệp; năm 2017 có 126.859 doanh nghiệp và năm 2018 có 131.275 doanh nghiệp).

Để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam” thường niên.

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên sẽ cung cấp thông tin toàn cảnh về thực trạng phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương, từ đó giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có thêm thông tin trong hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Cùng với đó, Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam là nguồn thông tin hữu ích cho các tổ chức quốc tế, các nước, các doanh nghiệp trong đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư, hợp tác.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam tại đây.

Tin mới lên