Tài chính

Trừ lương sếp SCIC nếu lợi nhuận cả năm dưới 2.900 tỷ đồng

(VNF) – Nếu lợi nhuận SCIC thấp hơn 2.900 tỷ đồng thì cứ 1% lợi nhuận thấp hơn so với 2.900 tỷ đồng, quản lý của SCIC sẽ bị giảm trừ 0,5% mức lương cơ bản.

Trừ lương sếp SCIC nếu lợi nhuận cả năm dưới 2.900 tỷ đồng

Trừ lương sếp SCIC nếu lợi nhuận cả năm dưới 2.900 tỷ đồng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa đưa ra dự thảo Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Theo dự thảo, mức tiền lương bình quân kế hoạch (tính theo tháng) của người quản lý chuyên trách tại SCIC được xác định gắn với bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách theo quy định, năng suất lao động và khung lợi nhuận như sau.

Trường hợp lợi nhuận kế hoạch của SCIC đạt 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương bình quân kế hoạch tính theo lợi nhuận được tính bằng mức lương cơ bản (xác định theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

Trường hợp lợi nhuận kế hoạch thấp hơn 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương bình quân kế hoạch xác định trên cơ sở mức lương cơ bản và giảm trừ theo nguyên tắc: cứ 1% lợi nhuận kế hoạch thấp hơn so với 2.900 tỷ đồng, thì giảm trừ 0,5% mức lương cơ bản, nhưng thấp nhất bằng 1,2 lần mức tiền lương bình quân chế độ.

Trường hợp lợi nhuận kế hoạch của SCIC cao hơn 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương tính theo lợi nhuận được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương cơ bản (gọi tắt là Hln) gắn với quy mô lợi nhuận như sau.

Lợi nhuận kế hoạch cao hơn 2.900 tỷ đồng đến dưới 3.900 tỷ đồng thì Hln tối đa bằng 0,5 lần mức lương cơ bản.

Lợi nhuận kế hoạch từ 3.900 tỷ đồng đến dưới 5.000 tỷ đồng thì Hln tối đa bằn 0,7 lần mức lương cơ bản.

Lợi nhuận kế hoạch từ 5.000 tỷ đồng trở lên thì Hln tối đa bằng 1,0 lần mức lương cơ bản.

Trường hợp năng suất lao động bình quân kế hoạch của SCIC giảm so với thực hiện của năm trước liền kề, sau khi xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch theo lợi nhuận nêu trên, phải giảm trừ tiền lương theo nguyên tắc: cứ giảm 1% năng suất lao động bình quân kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề thì giảm trừ 0,5% mức tiền lương bình quân kế hoạch.

Trường hợp SCIC không có lợi nhuận thì căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh so với thực hiện của năm trước liền kề, mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định thấp nhất bằng mức tiền lương bình quân theo chế độ và cao nhất không vượt quá 1,2 lần so với mức tiền lương bình quân chế độ.

Trường hợp SCIC lỗ (sau khi loại trừ ảnh hưởng của yếu tố khách quan nếu có) thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định bằng mức tiền lương bình quân chế độ. Giảm lỗ so với thực hiện của năm trước thì SCIC căn cứ vào mức độ giảm lỗ để xác định tiền lương của người quản lý, bảo đảm tương quan chung và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định.

Đối với người lao động, SCIC thực hiện quản lý lao động, xác định quỹ tiền lương kế hoạch, đơn giá tiền lương, tạm ứng tiền lương, quỹ tiền lương thực hiện, phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH.

Nhiều năm trở lại đây, lợi nhuận sau thuế của SCIC thường xuyên trên 5.000 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2013, “siêu doanh nghiệp” này ghi nhận lợi nhuận sau thuế 4.571 tỷ đồng. Sang năm 2014, con số này lên đến 5.302 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 7.850 tỷ đồng vào năm 2015.

Năm 2016 và năm 2017, lợi nhuận sau thuế của SCIC đạt lần lượt 7.426 tỷ đồng và 6.448 tỷ đồng.

Năm 2018, SCIC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 5.436 tỷ đồng.

Tin mới lên