Doanh nghiệp

Vietnam Airlines được bảo lãnh thuê mua 2 máy bay A321

Vietnam Airlines (VNA) vẫn cần bảo lãnh của Chính phủ dù đã chuyển sang mô hình doanh nghiệp cổ phần

Vietnam Airlines được bảo lãnh thuê mua 2 máy bay A321

VNA vẫn đang giai đoạn hiện đại hóa đội bay

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo số 2015/TTg-KTTH về việc bảo lãnh bộ hợp đồng thuê mua 2 máy bay A321 của VNA.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Tài chính, Thủ tướng phê duyệt nội dung dự thảo Thư bảo lãnh, Thư xác nhận của người bảo lãnh và giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh, Thư xác nhận, Thư chỉ định đại diện tiếp nhận hồ sơ tố tụng cho Người bảo lãnh cho các giao dịch thuê mua 2 chiếc máy bay Airbus A321 sẽ được giao trong năm 2015.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1190/TTg-KTTH ngày 27/7/2015. Báo cáo kịp thời Thủ tướng Chính phủ khi VNA có dấu hiệu gặp khó khăn tài chính để kiểm soát khả năng trả nợ của VNA.

VNA có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các chương trình, dự án theo thứ tự ưu tiên đầu tư. Trên cơ sở đó, lập kế hoạch huy động vốn đầu tư theo hướng giảm dần hỗ trợ của Chính phủ sau khi cổ phần hóa, tăng cường huy động vốn qua các kênh khác trên thị trường vốn.

Trước đó, tại văn bản số 1190 về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng bảo lãnh thuê mua 4 chiếc máy bay Boeing B787-9 được giao trong năm 2015, Thủ tướng đã giao Bộ GTVT chỉ đạo VNA tiếp tục rà soát kế hoạch phát triển theo hướng giãn tiến độ đầu tư để đảm bảo cân đối dòng tiền và khả năng trả nợ giai đoạn 2015 - 2020 của VNA. Tăng cường thực hiện giám sát tình hình đầu tư và tài chính của VNA, đảm bảo quản lý rủi ro theo quy định của Chính phủ.

Trên cơ sở phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng phê duyệt, Bộ GTVT chỉ đạo VNA rà soát phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng huy động các nguồn vốn, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn vốn trả nợ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh, có các giải pháp để giảm tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.

Tin mới lên