Đô thị

Vụ Khu đô thị Mỹ Hưng: Địa ốc Cienco 5 khiếu nại Quyết định của TP. Hà Nội

(VNF) - Ngay sau khi nhận được Quyết định của UBND TP. Hà Nội về việc điều chỉnh tên người sử dụng đất tại dự án khu đô thị Mỹ Hưng-Cienco 5, Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 đã có đơn khiếu nại gửi lên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Vụ Khu đô thị Mỹ Hưng: Địa ốc Cienco 5 khiếu nại Quyết định của TP. Hà Nội

Vụ KĐT Mỹ Hưng: Địa ốc Cienco 5 khiếu nại Quyết định do Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký

Theo nguồn tin của VietnamFinance, ông Đỗ Trung Kiên, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5, là người được Chủ tịch HĐQT Công ty ủy quyền khiếu nại Quyết định hành chính trái pháp luật của UBND TP. Hà Nội số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 do ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký.

Địa ốc Cienco 5 khẳng định là chủ dự án BT và các dự án hoàn vốn

Trong đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Đỗ Trung Kiên nêu rõ ngày 18/4/2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã ký Hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) thực hiện dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây với Tổng công ty công trình giao thông 5 và Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (gọi là bên B).

Theo Hợp đồng BT, bên B tự thu xếp nguồn vốn tổ chức xây dựng và hoàn thành tuyến đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây có chiều dài 41,5km.

Thời gian thực hiện dự án là 60 tháng, trừ trường hợp bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng. Ngày 24/7/2014, UBND TP. Nội và bên B đã ký Phụ lục Hợp đồng BT, với nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án BT đến hết ngày 31/12/2016.

Để hoàn vốn của dự án đường trục phía Nam, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã giao cho bên B thực hiện dự án khác, gồm 3 dự án bất động sản là dự án khu đô thị Thanh Hà A - Cienco 5, dự án khu đô thị Thanh Hà B-Cienco 5 và dự án khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5.

Căn cứ Hợp đồng BT, ngày 30/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây đã ban hành các Quyết định thu hồi đất và giao cho Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 để thực hiện dự án hoàn vốn của dự án đầu tư (bao gồm Quyết định số 3128/QĐ-UBND thu hồi 1.829.433m2 đất để thực hiện dự án khu đô thị Mỹ Hưng; Quyết định 3129/QĐ- UBND thu hồi 2.789.912,8m2 đất trên địa bàn huyện Thanh Oai để thực hiện dự án khu đô thị Thanh Hà A và dự án khu đô thị Thanh Hà B; Quyết định 3130/QĐ-UBND thu hồi 1.080.255,6m2 để thực hiện dự án khu đô thị Thanh Hà A và dự án khu đô thị Thanh Hà B).

Ông Đỗ Trung Kiên cho biết có 3 cơ sở pháp lý mà UBND tỉnh Hà Tây (cũ) xác định Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 là chủ đầu tư dự án BT và các dự án hoàn vốn đầu tư.

Thứ nhất, Hợp đồng BT giữa Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tây với Tổng công ty công trình giao thông 5 và Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5.

Theo Hợp đồng nêu rõ: “Điều 5.11 Hợp đồng BT ngày 18/4/2008, doanh nghiệp dự án là Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 có nghĩa vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng BT; chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư (Tổng công ty công trình giao thông 5) và liên đới cùng nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tinh Hà Tây (cũ) và pháp luật về việc thực hiện dự án.

Thứ hai, Luật Đầu tư và Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ và Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ quy định về đầu tư theo hình thức BOT, BTO và BT.

Tại Nghị định này, Chính phủ đã quy định rõ để đầu tư dự án BT, nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp dự án hoặc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với nhà đầu tư đã có pháp nhân để thực hiện dự án.

Hơn nữa, Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định rõ tại Điều 32 về việc quản lý, kinh doanh dự án BT và các dự án hoàn vốn. Theo đó, doanh nghiệp dự án được nhà đầu tư thành lập là pháp nhân trực tiếp quản lý, kinh doanh công trình và các dự án khác.

“Như vậy, việc UBND tỉnh Hà Tây giao đất cho Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 quản lý, thực hiện dự án đường trục phía Tây và các dự án hoàn vốn là đúng quy định của pháp luật về quản lý, thực hiện dự án BT”, ông Kiên khẳng định.

"Quyết định của UBND tỉnh Hà Tây cũ hoàn toàn có căn cứ, đúng luật"

Cơ sở pháp lý thứ 3, theo ông Kiên, dựa trên quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Điều 87 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 87 Nghị định 181 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003 quy định về việc giao đất để thực hiện dự án BOT, BTO và BT. Theo đó, nhà nước giao cho nhà đầu tư quản lý diện tích đất để thực hiện dự án BT; nhà đầu tư không phải trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng công trình theo dự án được xét duyệt và có trách nhiệm bảo toàn diện tích đất được giao quản lý, sử dụng theo đúng mục đích đã ghi trong dự án.

Vị tổng giám đốc cho rằng thuật ngữ “nhà đầu tư” được sử dụng để chỉ tất cả những người bỏ vốn đầu tư kinh doanh và thu lợi nhuận, bao gồm cả pháp nhân và cá nhân. Do vậy, theo quy định tại Điều 87, Nghị định 181, nhà nước giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư BT không phân biệt đó là tư cách nhà đầu tư hay tư cách pháp nhân quản lý dự án mà quy định này do luật chuyên ngành điều chỉnh.

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng BOT, BT và BTO thì “nhà đầu tư” phải được hiểu là một bên trong hợp đồng BT, BOT, BTO bao gồm cả doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập, bỏ vốn để thực hiện dự án đầu tư. Theo Nghị định 108 thì nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua “doanh nghiệp dự án”.

Do đó, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án là một bên của Hợp đồng BT. Khi quản lý, thực hiện dự án, nhà đầu tư thực hiện toàn bộ vai trò của mình thông qua pháp nhân doanh nghiệp được thành lập để thực hiện dự án. Khi nhà nước giao đất cho nhà đầu tư là phải giao đất cho pháp nhân (doanh nghiệp) được thành lập để quản lý, thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định 108.

“Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 nhận thấy Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 vủa UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi 1.820.433m2 đất trên địa bàn các xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, huyện Thanh Oai giao cho Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 thực hiện dự án khu đô thị Mỹ Hưng là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật”, ông Đỗ Trung Kiên một lần nữa khẳng định.

"Quyết định do Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký là trái luật"

Theo ông Kiên, việc ban hành Quyết định hành chính số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 do ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký là không có căn cứ, trái pháp luật.

Bởi lẽ, ông Kiên cho rằng việc UBND tỉnh Hà Tây ban hành Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 về việc thu hồi 1.820.433m2 đất trên địa bà các xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, huyện Thanh Oai giao cho Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 thực hiện dự án khu đô thị Mỹ Hưng là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

“Trong suốt thời gian thực hiện dự án BT và các dự án hoàn vốn (từ năm 2008 đến năm 2020), Tổng công ty công trình giao thông 5 không thực hiện bất cứ hạng mục công việc nào liên quan đến dự án này. Hợp đồng BT và các hợp đồng kinh tế đã xác định Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 là chủ đầu tư của dự án BT và các dự án hoàn vốn nên việc giao đất cho Tổng công ty công trình giao thông 5 là không có căn cứ”, ông Kiên cho hay.

Ngoài ra, Tổng công ty công trình giao thông 5 không có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến dự án BT và các dự án hoàn vốn nêu trên.

Vị trí dự án khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5.

Cũng theo vị Tổng giám đốc, việc điều chỉnh Quyết định giao đất số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 liên quan chặt chẽ đến địa vị pháp lý theo đúng pháp luật, đến quyền lợi của Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5.

Còn việc ban hành Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND TP. Hà Nội căn cứ theo Luật Đất đai 2013 và các văn bản có liên quan sau năm 2013 là áp dụng pháp luật hồi tố có hại vì đã làm thay đổi địa vị pháp lý, ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí là xâm hại đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5.

Trong đơn khiếu nại, Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giải quyết một số nội dung cấp bách sau:

Thứ nhất, trong quá trình thụ lý và giải quyết khiếu nại, đề nghị cấp có thẩm quyền của UBND TP. Hà Nội đình chỉ Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND TP. Hà Nội nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5, giữ nguyên hiện trạng Quyết định số 3128-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi 182ha đất trên địa bàn các xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh của huyện Thanh Oai.

Thứ hai, đề nghị UBND TP. Hà Nội khẩn trương, kiểm tra nội dung khiếu nại của Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5; sớm công bố kết quả giải quyết khiếu nại, hủy bỏ quyết định, mệnh lệnh hành chính bất hợp lý gây khó khăn, tạo “rào cản” ngăn doanh nghiệp phát triển và dự án được triển khai theo tiến độ đề ra.

Thứ ba, cần xác minh, xem xét lại nội dung trong các tờ trình, văn bản tham mưu của các sở, ngành chuyên môn dẫn đến việc ban hành Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND TP. Hà Nội đã làm thay đổi địa vị pháp lý, ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí là xâm hại đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5.

“Nếu phát hiện sai phạm của các cán bộ, công chức trong quá trình tham mưu văn bản cần có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 nêu rõ.

Như VietnamFinance đã đề cập, ngày 25/11/2020, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký Quyết định số 5269/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 3128 ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây.

Theo quyết định này, UBND TP. Hà Nội điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc thu hồi hơn 182ha đất trên địa bàn xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh của huyện Thanh Oai, chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 từ Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Quyết định trên đang gây nhiều luồng ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, trước mắt, quyết định này đang ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp là Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 - đơn vị trực tiếp thực hiện dự án, khi đã bỏ ra hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư vào dự án.

VietnamFinance sẽ tiếp tục thông tin…

>>> Xem thêm: Dự án KĐT Mỹ Hưng-Cienco 5: Doanh nghiệp sốc vì đất được giao 12 năm bỗng về tay người khác

Tin mới lên