Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai 2018

(VNF) - Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên phạm vi cả nước và tình hình quản lý và sử dụng đất tại các địa phương dự kiến thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai 2018

Cả nước hiện có 33.123.078 ha đất tự nhiên.

Cả nước hiện có 33.123.078 ha đất tự nhiên, trong đó 31.010.279 ha đã được sử dụng vào các mục đích (chiếm 93,62% tổng diện tích tự nhiên). Còn 2.112.799 ha đất chưa sử dụng (chiếm 6,38% tổng diện tích tự nhiên).

Theo báo cáo, trong tổng diện tích đất tự nhiên đã được sử dụng, nhóm đất nông nghiệp có 27.284.906 ha (chiếm 82,37% tổng diện tích tự nhiên và chiếm 87,99% tổng diện tích đất đã sử dụng). Còn nhóm đất phi nông nghiệp có 3.725.374 ha, (chiếm 11,25% tổng diện tích tự nhiên và chiếm 12,01% tổng diện tích đất đã sử dụng).

Bạn đọc có thể xem toàn văn Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai 2018 tại đây.

Tin mới lên