Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của ngành Xây dựng

(VNF) - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, ước thực hiện năm 2019, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu đề ra đều thực hiện đạt so với kế hoạch, chỉ có 01 chỉ tiêu "nhà ở xã hội" không đạt.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của ngành Xây dựng

Về kết quả đạt được trong một số lĩnh vực chủ yếu, báo cáo cho biết, trong năm 2019, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được tập trung đẩy mạnh, hoàn thiện theo hướng tạo lập môi trường pháp lý hoàn chỉnh thống nhất, phục vụ tốt nhất thực tiễn.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được các kết quả tích cực. Cụ thể, Chỉ số cấp phép xây dựng tiếp tục được cải thiện và là chỉ số xếp hạng cao nhất trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Bộ Xây dựng cũng đã tập trung rà soát cắt giảm thực chất, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ nút thắt hoạt động đầu tư xây dựng theo tinh thần của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai hoạt động của bộ phận một cửa. Theo báo cáo, trong năm 2019, bộ phận một cửa đã tiếp nhận 20.970 lượt hồ sơ TTHC, đã giải quyết 20.715 hồ sơ, đang giải quyết 255 hồ sơ (không có hồ sơ giải quyết quá hạn).

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của ngành Xây dựng tại đây.

Tin mới lên