Tài chính tiêu dùng

Bảo hiểm Bảo Minh hoãn họp đại hội cổ đông vì dịch Covid-19

(VNF) - Bảo hiểm Bảo Minh đã ra thông báo rằng công ty sẽ hoãn họp ĐHĐCĐ dự kiến tổ chức vào ngày 13/4/2020. Lý do được phía công ty đưa ra là thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo hiểm Bảo Minh hoãn họp đại hội cổ đông vì dịch Covid-19

Bảo hiểm Bảo Minh hoãn họp ĐHĐCĐ vì dịch Covid-19.

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh) vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 vào ngày 24/4/2020.

Được biết, nội dung đại hội sẽ thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán cùng với đó là thông qua phương hướng, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2020.

Đại hội của Bảo hiểm Bảo Minh cũng sẽ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, quyết toán thù lao, thưởng HĐQT, ban kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao, thưởng HĐAT, ban kiểm soát năm 2020. Cùng với đó, Bảo Minh cũng cho biết ĐHĐCĐ của công ty cũng sẽ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT,…

Tuy nhiên, doanh nghiệp này mới đây đã ra thông báo rằng công ty sẽ hoãn họp ĐHĐCĐ dự kiến tổ chức vào ngày 13/4/2020. Lý do được phía công ty đưa ra là thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, năm 2019, tổng doanh thu của Bảo Minh đạt 4.325 tỷ đồng, đạt 98,21% kế hoạch, tăng trưởng 7,37% so với cùng kỳ. Trong đó, phí bảo hiểm gốc là 3.824 tỷ đồng tăng trưởng 7,79% so với cùng kỳ. Tỷ lệ bồi thường chiếm 39,71% doanh thu.

 

Tin mới lên