Tài chính

Cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HoSE: TTF).

Cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

Cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành tiếp tục nằm trong diện cảnh báo.

Lý do được HoSE đưa ra do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2022 là âm 3.041,7 tỷ đồng, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Xét về hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II, ghi nhận doanh thu thuần tăng 42% so với cùng kỳ lên gần 623 tỷ đồng. Cùng với đó, TTF lỗ 10,78 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 42 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong quý II, Gỗ Trường Thành ghi nhận lỗ 42,79 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 13,55 tỷ đồng, tức giảm thêm 56,34 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, công ty đạt 1.159 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế đạt gần 8 tỷ tỷ đồng; tăng lần lượt 54,5% và 186% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch đạt 2.268 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, 72 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Gỗ Trường Thành đã đạt 51% chỉ tiêu doanh thu và gần 10,8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6, công ty vẫn còn lỗ luỹ kế 3.041 tỷ đồng. Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ lên 2.842 tỷ đồng cuối tháng 6.

Trong đó, tài sản phần lớn nằm ở tồn kho đạt 735,3 tỷ đồng, chiếm 25,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 655,7 tỷ đồng, chiếm 23,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 387,5 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tài sản; tài sản ngắn hạn khác đạt 380,4 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản và các tài sản khác.

Sau khi trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 443 tỷ đồng thì giá trị khoản phải thu ngắn hạn của Gỗ Trường Thành tại ngày 30/6 chỉ còn 656 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở phải thu của khách hàng.

Tính tới cuối quý II, tổng nợ ngắn hạn là 2.334,1 tỷ đồng, tổng tài sản ngắn hạn là 1.977,8 tỷ đồng.

Tin mới lên