Tài chính

Đất Xanh: Quý IV thắng lớn, cả năm lãi trước thuế 2.516 tỷ đồng, tăng 93 lần

(VNF) – Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) có quý IV/2021 “ăn nên làm ra” với doanh thu thuần tăng gấp đôi, lãi trước thuế tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ. Kết quả này đưa tổng lãi trước thuế cả năm lên 2.516 tỷ đồng, tăng gấp 93 lần năm trước đó.

Đất Xanh: Quý IV thắng lớn, cả năm lãi trước thuế 2.516 tỷ đồng, tăng 93 lần

Đất Xanh: Quý IV thắng lớn, cả năm lãi trước thuế 2.516 tỷ đồng, tăng 93 lần

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của DXG, quý IV/2021, doanh thu thuần của công ty đạt 2.263 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu ghi nhận vị trí chủ đạo của hoạt động bán căn hộ và đất nền (1.603 tỷ đồng, tăng gấp 25 lần), doanh thu môi giới (504 tỷ đồng, giảm 22%).

Tương ứng với doanh thu, lợi nhuận gộp quý IV/2021 đạt 1.117 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần cùng kỳ.

Trong quý, DXG ghi nhận 259 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gấp 11 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản lãi từ thanh lý đầu tư (220 tỷ đồng).

Về chi phí, tương ứng đà tăng doanh thu, chi phí tài chính tăng 57% (134 tỷ đồng), chi phí bán hàng tăng gấp đôi (328 tỷ đồng), chi phí quản lý tăng gấp 1,9 lần (516 tỷ đồng). Công ty cũng chịu lỗ khác 37 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quý IV/2021, DXG vẫn báo lãi trước thuế 361 tỷ đồng, tăng gấp 19 lần cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 245 tỷ đồng, cải thiện vượt trội so với khoản lỗ 21 tỷ đồng quý IV/2020; riêng lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 275 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của DXG đạt 10.083 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 5.591 tỷ đồng, tăng 2,9 lần.

Kết quả kinh doanh cả năm ghi nhận sự nổi lên của doanh thu tài chính với mức tăng 4,8 lần (đạt 352 tỷ đồng) và chi phí bán hàng với mức tăng 3,8 lần (đạt 1.881 tỷ đồng).

Kết quả, DXG báo lãi trước thuế cả năm 2021 đạt 2.516 tỷ đồng, tăng tới 93 lần năm trước. Lãi sau thuế đạt 1.595 tỷ đồng, vượt trội so với khoản lỗ 174 tỷ đồng năm 2020; riêng lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.157 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản đạt 28.254 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu kỳ. Đại đa số là tài sản ngắn hạn, đạt 25.230 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự gia tăng của các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 10.182 tỷ đồng, tăng 41%. Hàng tồn kho đạt 11.852 tỷ đồng, tăng 15%. Tính chung, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 78% tổng tài sản.

Đáng nói, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tính đến hết năm 2021 của DXG đã lên tới 400 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với đầu kỳ.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc năm 2021, nợ phải trả của DXG là 14.872 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu kỳ. Đại đa số là nợ ngắn hạn, đạt 13.257 tỷ đồng, tăng 28%.

Cơ cấu nợ nổi bật là khoản vay ngắn hạn tăng 43%, lên 2.963 tỷ đồng, trong khi vay dài hạn giảm 60% còn 1.517 tỷ đồng.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của DXG giảm 25% so với đầu kỳ, còn 2.187 tỷ đồng, chủ yếu là cá nhân mua căn hộ trả tiền trước (2.094 tỷ đồng), cho thấy doanh thu tương lai của công ty là khá lớn.

Vốn chủ sở hữu tại ngày kết năm 2021 là 13.381 tỷ đồng, tăng 47%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,1 lần, ở mức an toàn.

Về dòng tiền, năm 2021, DXG đã cải thiện rất tốt dòng tiền kinh doanh, khi dương 1.244 tỷ đồng (cùng kỳ âm 780 tỷ đồng). Ngoài khoản lợi nhuận lớn, dòng tiền kinh doanh dương còn do DXG gia tăng các khoản phải trả (1.377 tỷ đồng), tăng chi phí trả trước (802 tỷ đồng).

Năm 2021, dòng tiền đầu tư của DXG cũng dương 39 tỷ đồng, do thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (1.838 tỷ đồng), thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (2.483 tỷ đồng)

Dù vậy, DXG vẫn phụ thuộc vào vốn vay, dù đã giảm bớt so với năm trước. Dòng tiền vay/trả lần lượt là 3.274 tỷ đồng/4.760 tỷ đồng. Trong năm công ty có thêm 1.457 tỷ đồng thu từ phát hành cổ phiếu, nhân vốn góp của chủ sở hữu,

Lưu chuyển tiền thuần cả năm của DXG dương 958 tỷ đồng, đưa lượng tiền và tương đương tiền cuối năm tăng 54%, lên 2.737 tỷ đồng

Tin mới lên