Hồ sơ VNF

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm TCVN 12607:2019

(VNF) - Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm do Cục Chế biến và Phát triển Thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì biên soạn.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm TCVN 12607:2019

Theo "Lời giới thiệu", dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm được xây dựng để sử dụng làm tài liệu hướng dẫn cải thiện thực hành sản xuất nước mắm nhằm đáp ứng được các yêu cầu an toàn thực phẩm.

Việc áp dụng thực hành sản xuất tốt (GMP), phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và điểm hành động loại trừ khuyết tật (DAP) cho sản phẩm này phải được thúc đẩy để bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người tiêu dùng cũng như chất lượng của nước mắm.

Tiêu chuẩn này tham khảo bố cục của TCVN 7265:2015 (CAC/RCP 52-2003, Revised 2011 with Amendment 2013), CAC/RCP 52-2003 (Revised and Amended 2016) và thực tế sản xuất nước mắm tại Việt Nam. Tiêu chuẩn này chủ yếu cung cấp hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình sản xuất nước mắm.

Bên cạnh đó, TCVN áp dụng cách tiếp cận HACCP quy định trong Phụ lục Hệ thống phân tích mối nguy, điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và các hướng dẫn áp dụng của TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003)

Quý bạn đọc có thể xem toàn văn dự thảo quy phạm thực hành sản xuất nước mắm tại đây.

Tin mới lên