Hồ sơ VNF

Dự thảo Tờ trình về nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia

(VNF) - Việc xây dựng nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia nhằm cụ thể hóa các yêu cầu tại nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong hoàn thiện hệ thống khung khổ pháp luật để quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt hiệu quả cao.

Dự thảo Tờ trình về nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia

Cùng với đó, nghị định này cũng nhằm khắc phục và hạn chế những tồn tại bất cập, những quy định không còn phù hợp về quản lý đối với các chương trình mục tiêu quốc gia; hướng tới tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động hơn cho địa phương, đặc biệt là cấp xã, trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Ngoài ra, nghị định sẽ thay thế các văn bản quy phạm quy định về cơ chế quản lý áp dụng trong giai đoạn 2016 - 2020 đã hết hiệu lực thi hành, đồng thời, cụ thể hóa quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 có liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia.

Việc xây dựng nghị định dựa trên quan điểm bảo đảm kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 161, Quy chế 41, đồng thời bổ sung các nội dung quy định thay thế những quy định không còn phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, rà soát và cụ thể hóa các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo phù hợp với đặc thù và thực tế quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các chương trình.

Bên cạnh đó, nghị định cũng sẽ được bảo đảm sự phù hợp và tính thống nhất với quy định của hệ thống văn bản pháp luật có liên quan góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Dự thảo Tờ trình về đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia tại đây.

Tin mới lên