Học thuật

Giảm đầu tư là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Giảm đầu tư (divestment) là gì?

Giảm đầu tư là gì?

Giảm đầu tư (divestment) là một công ty bán hoặc đóng cửa một phần doanh nghiệp của mình.

Giảm đầu tư (disinvestment or divestment) là một công ty bán hoặc đóng cửa một phần doanh nghiệp của mình.

Ví dụ một công ty đa dạng có thể quyết định rút toàn bộ hoạt động ra khỏi một ngành kinh doanh nhất định bằng cách bán một chi nhánh cho công ty khác hay cho đội ngũ cán bộ quản lý chi nhánh đó.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên