Tài chính

Hà Đô (HDG): Quý II rực sáng, doanh thu gấp đôi, lợi nhuận gấp 7

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) đã có một quý II/2022 thành công với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ.

Hà Đô (HDG): Quý II rực sáng, doanh thu gấp đôi, lợi nhuận gấp 7

Hà Đô (HDG): Quý II rực sáng, doanh thu gấp đôi, lợi nhuận gấp 7

Quý II/2022, doanh thu thuần của HDG đạt 1.007 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 664 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần.

Trong quý, doanh thu tài chính cũng tăng gấp 5 lần, đạt 29 tỷ đồng. Lợi nhuận khác tăng gấp 2,5 lần, đạt 7 tỷ đồng.

Trong khi đó, các loại chi phí được cải thiện lớn: chi phí bán hàng 7 tỷ đồng, giảm 91%, chi phí quản lý 34 tỷ đồng, giảm 19%; duy chi phí tài chính tăng 23%, đạt 126 tỷ đồng.

Nhờ vậy, HDG có lãi trước thuế tới 532 tỷ đồng, tăng gấp 7,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ quý II/2022 rất thành công, doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1.691 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ, doanh thu này vẫn giảm 7%.

Đáng chú ý, cơ cấu doanh thu 6 tháng năm 2022 của HDG có sự khác biệt rất đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 38%, doanh thu xây lắp giảm 99%, doanh thu dịch vụ khách sạn cũng giảm 75%. "Cứu tinh" là doanh thu thủy điện và điện mặt trời với mức tăng rất mạnh 89%, đạt 954 tỷ đồng.

Tuy doanh thu thuần có suy giảm, song nhờ giá vốn được cải thiện mạnh, lợi nhuận gộp đã tăng 33%, đạt 1.228 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng mạnh từ 50,6% của cùng kỳ lên 66%.

Nhờ các loại chi phí bán hàng và quản lý giảm đáng kể, lần lượt giảm 85% và giảm 17%, cùng doanh thu tài chính tăng gấp 5 lần (đạt 56 tỷ đồng), HDG có lãi trước thuế 6 tháng đạt 857 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Hà Đô đặt kế hoạch doanh thu 3.703 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.344 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 45% mục tiêu doanh thu và 53% mục tiêu lợi nhuận sau thuế (713,7 tỷ đồng).

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của HDG đạt 15.742 tỷ đồng, chỉ giảm 1% so với đầu năm. Công ty duy trì hơn 900 tỷ đồng ở dạng tiền mặt và các khoản gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 1 năm.

Chất lượng tài sản của HDG ở mức khá tốt khi các khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho ở mức thấp, chiếm tỷ trọng không lớn trong cơ cấu tổng tài sản, lần lượt là 1.617 tỷ đồng (giảm 5%) và 1.465 tỷ đồng (tăng 7%).

Về nguồn vốn, nợ phải trả của HDG tại thời điểm kết thúc quý II/2022 đạt 9.678 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ vay suy giảm nhẹ (-6%) xuống còn 6.800 tỷ đồng; trong đó vay ngắn hạn 1.108 tỷ đồng, giảm 14%, vay dài hạn 5.772 tỷ đồng, giảm 5%.

Vốn chủ sở hữu của HDG là 6.064 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Nhờ vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 1,59 lần - một mức khá an toàn.

Dòng tiền của HDG trong nửa đầu năm 2022 khá tốt khi dòng tiền kinh doanh dương 293 tỷ đồng, dòng tiền đầu tư cũng dương 27 tỷ đồng.

Tin mới lên