Hồ sơ VNF

Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên tỉnh Phú Thọ

(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo xử lý sau thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2017.

Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên tỉnh Phú Thọ

Theo báo cáo, chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng sử dụng đất chưa cao, một số nội, chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch chưa sát thực tế, một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp so với quy hoạch được phê duyệt như đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010...

Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng chủ đầy tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai nên phải lùi tiến độ thực hiện.

Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với kế hoạch đã được phê duyệt, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, một số loại đất thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với đất phi nông nghiệp vượt so với chỉ tiêu theo quy hoạch được duyệt đến năm 2010.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm đối với những sai phạm nêu trên thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư dự án.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn báo cáo Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên tỉnh Phú Thọ tại đây.

Tin mới lên