Tài chính

Kosy (KOS): Lãi quý II tăng gấp đôi, đạt 15 tỷ đồng, vay ngắn hạn tăng mạnh

(VNF) - Quý II/2022 của Công ty Cổ phần Kosy (HoSE: KOS) tương đối thành công so với cùng kỳ năm trước khi doanh thu thuần tăng 17%, lợi nhuận trước thuế tăng gấp 2 lần.

Kosy (KOS): Lãi quý II tăng gấp đôi, đạt 15 tỷ đồng, vay ngắn hạn tăng mạnh

Kosy (KOS): Lãi quý II tăng gấp đôi, đạt 15 tỷ đồng, vay ngắn hạn tăng mạnh

Quý II/2022, doanh thu thuần của KOS đạt 461 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Chiếm chủ đạo của doanh thu thuần quý II vẫn là mảng bán hàng hóa (391 tỷ đồng) và cung cấp dịch vụ (50 tỷ đồng). Mảng kinh doanh bất động sản chỉ đạt 19 tỷ đồng, dù cho đây đã là một mức cải thiện khá so với cùng kỳ (chỉ 7 tỷ đồng) và tương đương quý I/2022.

Nhờ giá vốn tăng chậm hơn, KOS có lợi nhuận gộp đạt 49 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, quý này, doanh thu tài chính cũng tăng 32 lần, đạt 6 tỷ đồng. Nhờ vậy, bất chấp chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng mạnh (lần lượt tăng gấp 5 và gấp đôi), KOS vẫn có lãi trước thuế 15 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của KOS đạt 716 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận gộp đạt 80 tỷ đồng, tăng 2,7 lần. Mức lợi nhuận gộp lớn thừa sức "cân" toàn bộ chi phí để chốt 6 tháng, KOS vẫn có lãi trước thuế 20 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày kết thúc quý II/2022, tổng tài sản của KOS đạt 4.328 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.190 tỷ đồng, tăng 10%; hàng tồn kho đạt 1.564 tỷ đồng, tăng 20%.

Hàng tồn kho của KOS là các dự án đang xây dựng dở dang như: Kosy Gia Sàng 11 (427 tỷ đồng), Kosy Bắc Giang (227 tỷ đồng), Kosy Sông Công (107 tỷ đồng), Kosy Hà Nam (160 tỷ đồng), Kosy Lào Cai (437 tỷ đồng)... Như vậy có thể thấy công tác bán hàng của KOS tại các dự án này không thực sự tốt, bởi doanh thu bất động sản 6 tháng qua chưa đầy 40 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày 30/6/2022, nợ phải trả của KOS đạt 2.046 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Nợ vay có mức tăng đáng kể, tăng 27%, lên 1.554 tỷ đồng; trong đó: vay ngắn hạn 667 tỷ đồng, tăng 50%, vay dài hạn 887 tỷ đồng, tăng 15%

Với vốn chủ sở hữu là 2.281 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của KOS chỉ là 0,89 lần - một mức rất thấp.

Dòng tiền kinh doanh 6 tháng của KOS âm 230 tỷ đồng (cùng kỳ âm 502 tỷ đồng), chủ yếu do tăng hàng tồn kho (259 tỷ đồng), tăng các khoản phải thu (89 tỷ đồng)...

Trong kỳ, KOS cũng tăng chi mua sắm tài sản (tới 117 tỷ đồng). Điều này dẫn đến công ty phải tăng đi vay để bù đắp dòng tiền. Tiền thu từ đi vay tăng gấp 3,3 lần lên 710 tỷ đồng, giúp lưu chuyển tiền thuần trong kỳ chỉ âm 11 tỷ đồng.

Tin mới lên