Tài chính

Netland: Năm 2018 lãi trước thuế 80 tỷ, gấp đôi năm trước

(VNF) – Kết thúc năm 2018, Công ty Cổ phần Bất động sản Netland (HNX: NRC) báo lãi trước thuế 80 tỷ đồng.

Netland: Năm 2018 lãi trước thuế 80 tỷ, gấp đôi năm trước

Netland: Năm 2018 lãi trước thuế 80 tỷ, gấp đôi năm trước

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 của NRC, trong quý cuối cùng của năm, doanh thu thuần của NRC đạt 37 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên do tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm từ 44% xuống còn 15% nên lợi nhuận gộp chỉ giảm 11%, đạt 31,7 tỷ đồng.

Trong quý, Netland phải chịu sự gia tăng đáng kể của các loại chi phí, do đó lợi nhuận bị ăn mòn khá mạnh, chỉ đạt 15,3 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kì.

Dù kết quả quý IV giảm sút nhưng lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần của NRC đạt 176,7 tỷ đồng, tăng 96% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 139 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần.

Đi cùng doanh thu, các loại chi phí cũng có mức tăng mạnh. Tuy nhiên, kết thúc năm 2018, NRC vẫn báo lãi trước thuế 80 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của NRC là 502 tỷ đồng, tăng gấp 1,9 lần so với đầu kì. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 299,7 tỷ đồng (tăng 2,3 lần), tài sản dài hạn là 202,8 tỷ đồng (tăng 56%).

Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu và hàng tồn kho chiếm 70% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 82% còn hàng tồn kho tăng hơn 7 lần trong năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của NRC tại ngày 31/12/2019 là 297,7 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần so với đầu kì. Nợ dài hạn chiếm 72% tổng nợ phải trả và tăng 184 lần, lên 215 tỷ đồng.

Nợ dài hạn của NRC tăng mạnh chủ yếu là do khoản “doanh thu chưa thực hiện dài hạn” (180 tỷ đồng) và nợ vay 34 tỷ đồng (từ Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam). NRC cũng vay ngắn hạn Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam 26,6 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của NRC là 204,8 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu kì. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,45 lần.

Tin mới lên