Tài chính

Nhà Thủ Đức 'bốc hơi' hơn chục tỷ lợi nhuận sau kiểm toán

Tại báo cáo kiểm toán, lợi nhuận của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH, sàn HoSE) đã bị lỗ sâu thêm hơn 10 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó.

Nhà Thủ Đức 'bốc hơi' hơn chục tỷ lợi nhuận sau kiểm toán

Nhà Thủ Đức là doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản.

Theo kết quả báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán bán 2020, lợi nhuận trước thuế của Nhà Thủ Đức bị giảm 114,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 110,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm 2019, báo cáo tài chính của công ty cho biết doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế là 92,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 92,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán năm 2020 cho biết doanh nghiệp bị âm 22,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thúe và lợi nhuận sau thuế cũng âm 17,8 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính bán niên 2020 cũng ghi nhận số liệu lợi nhuận thay đổi so với báo cáo tài chính doanh nghiệp tự lập trước đó.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của công ty giảm 17,5 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế giảm 10,56 tỷ đồng.

Công ty cho biết, biến động số liệu sau kiểm toán do công ty phải ghi nhận giảm doanh thu hoạt động tài chính do loại trừ sau kiểm toán các công ty liên doanh, liên kết.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng phải ghi giảm chi phí tài chính do giảm chi phí lãi vay sau kiểm toán, tăng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Việc giảm lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết sau kiểm toán đã làm giảm lợi nhuận trước thuế. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế cũng bị giảm do công ty phải xác định lại thu nhập chịu thuế trong kỳ.

Tin mới lên