Tài chính

Phục Hưng Holdings: Quý IV, lãi trước thuế giảm 27%, nợ vay dài hạn tăng mạnh

(VNF) – Quý IV/2021, doanh thu thuần của Phục Hưng Holdings (HoSE: PHC) giảm 13% so với quý IV năm trước. Và phải nhờ khoản doanh thu tài chính tăng đột biến, PHC mới có lãi trước thuế 6,3 tỷ đồng. Dù vậy khoản lãi này vẫn giảm 27% so với cùng kỳ 2020.

Phục Hưng Holdings: Quý IV, lãi trước thuế giảm 27%, nợ vay dài hạn tăng mạnh

Phục Hưng Holdings: Quý IV, lãi trước thuế giảm 27%, nợ vay dài hạn tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý IV/2021, doanh thu thuần của PHC đạt 299 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp chỉ 11 tỷ đồng, giảm tới 85%.

Trong quý, PHC có doanh thu tài chính 18 tỷ đồng, tăng đột biến so với khoản doanh thu “bé mọn” 43 triệu đồng cùng kỳ, cùng khoản lợi nhuận khác 2 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ khác 8 tỷ đồng).

Ngoài ra, công ty cũng tiết giảm được các loại chi phí: chi phí tài chính giảm 63%, chi phí bán hàng giảm 84%, chi phí quản lý giảm 46%. Điều này giúp công ty có lãi trước thuế 6,3 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Khấu trừ thuế, PHC có lãi sau thuế 6,1 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của PHC đạt 935 tỷ đồng, giảm 39% so với năm trước. Lợi nhuận gộp giảm sâu hơn (-46%), đạt 85 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính là điểm sáng của năm khi tăng gần 7 lần, đạt 62 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản chi phí được tiết giảm tương ứng với sự suy giảm của doanh thu: chi phí tài chính giảm 35%, chi phí quản lý giảm 34%...

Cùng với khoản lợi nhuận khác 6 tỷ đồng, PHC có lãi trước thuế cả năm đạt 66 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 55 tỷ đồng, tăng gấp 5,6 lần.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của PHC đạt 2.464 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 76%, đạt 1.886 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự gia tăng của hàng tồn kho, tăng 29%, lên 606 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 3% lên 1.198 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày kết năm 2021 đứng ở mức 1.772 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Điểm nhấn của cơ cấu nợ là sự gia tăng của nợ vay dài hạn, tăng gấp 7,7 lần, lên 162 tỷ đồng, trong khi đó nợ ngắn hạn giảm 20% xuống 777 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của PHC ở cùng thời điểm nêu trên là 692 tỷ đồng, tăng 73%. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,5 lần, riêng nợ vay/vốn chủ sở hữu là 1,35 lần.

Năm 2021, dòng tiền kinh doanh của PHC âm 66 tỷ đồng, cùng kỳ dương 287 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu (167 tỷ đồng), tăng hàng tồn kho (164 tỷ đồng).

Dòng tiền đầu tư dương 2,4 tỷ đồng, cùng kỳ âm 121 tỷ đồng, do tăng thu hồi tiền cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (81 tỷ đồng), thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (86 tỷ đồng)

Năm 2021, PHC có thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 258 tỷ đồng, nhưng điều đó là không đủ để bù đắp dòng tiền hoạt động. Công ty vẫn phải dựa vào vốn vay bên ngoài, thể hiện rõ nét nhất qua dòng tiền vay – trả: thu từ đi vay 1.428 tỷ đồng, trả nợ gốc vay 1.648 tỷ đồng, tăng so với năm trước lần lượt 37% và 35%.

Lưu chuyển tiền thuần cả năm 2021 âm 26 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền giảm 31% so với đầu năm, còn 58 tỷ đồng.

Từ khoá: Phục Hưng Holdings, PHC,
Tin mới lên