Tài chính

Sắp thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng

(VNF) - Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam có mức vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Sắp thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng

Chính thức thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Việc này nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM là các công ty con do Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân.

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam có mức vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, được điều chuyển từ vốn điều lệ của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Trong quá trình hoạt động, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam có 9 chức năng, nhiệm vụ chính. Một là xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Hai là ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên giao dịch và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ba là giám sát Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ; giám sát chung về thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Bốn là định hướng phát triển hệ thống công nghệ thông tin, định hướng phát triển các công nghệ mới, sản phẩm mới để chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất.

Năm là hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức và cung cấp các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Sáu là làm trung gian hoà giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.

Bả là hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán, là đầu mối tham gia các tổ chức quốc tế về TTCK.

Tám là thực hiện quản lý các công ty con của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cuối cùng là các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.

 

Tin mới lên