Tiêu điểm

Sau Tết, sẽ xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ, Quốc hội

Theo kế hoạch, phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 22/2/2021, trong đó có nội dung xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ, Quốc hội.

Sau Tết, sẽ xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ, Quốc hội

Một phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ, cho ý kiến bằng văn bản đối với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Những báo cáo nói trên sẽ được Quốc hội chính thức xem xét tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này, vào tháng 3/2021.

Vào giữa tháng 1/2021, Ban Chỉ đạo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV cũng đã tổ chức hội nghị góp ý kiến về dự thảo báo cáo công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV.

Dự thảo Báo cáo Công tác của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV đã nêu rõ: Quốc hội Khóa XIV được cử tri cả nước bầu ra vào ngày 22/5/2016.

5 năm qua Quốc hội khoá XIV đã luôn đoàn kết, sáng tạo, có những đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn hành động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước.

Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động đối ngoại; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Ngoài nội dung trên, theo dự kiến chương trình, tại phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người. Trong đó, số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội ở Trung ương là 207 đại biểu, chiếm 41,4%; số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu, chiếm 58,6%.

Ngoài ra, tại phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Tin mới lên