Tài chính tiêu dùng

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 7 tháng đạt 98.171 tỷ đồng, tăng 15,8%

(VNF) - Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 51,3%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 20,3%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,7%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 7 tháng đạt 98.171 tỷ đồng, tăng 15,8%

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 7 tháng đạt 98.171 tỷ đồng, tăng 15,8%

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tính đến hết tháng 7/2022, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là gần 1,8 triệu hợp đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 39,1%, giảm 29,6% so với cùng kỳ; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 22,6%, tăng 91,9%; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 25,9%, giảm 24,6%; sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 11,3% tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là hơn 13,4 triệu đơn vị, tăng 5,8%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường ước đạt là 98.171 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 51,3%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 20,3%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,7%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,6%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,5%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0006%.

Phí bảo hiểm khai thác mới 7 tháng năm 2022 tăng 0,5% đạt 29.191 tỷ đồng. Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 7 tháng năm 2022 cho các sản phẩm bảo hiểm là 29.090 tỷ đồng.

Về bảo hiểm phi nhân thọ, tính đến hết tháng 7/2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.789 tỷ đồng, tăng 14.9 % so với cùng kỳ, bồi thường 11.535 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29,7 % (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 10.681 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,5% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 11,4% so với cùng kỳ, bồi thường 4.580 tỷ đồng tương đương tỷ lệ bồi thường là 42,9%.

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 2.676 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,9 %, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Số tiền bồi thường là 421 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ bồi thường là 15,7%.

Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 8.005 tỷ đồng, tăng 11,4 % so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20,6%. Số tiền bồi thường là 4.158 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường là 51,9%

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 12.229 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31,5%, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Số tiền bồi thường là 3.725 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30,5%

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 4.801 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,4%, giảm 1,5% so với cùng kỳ. Số tiền bồi thường là 1.067 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22,2%

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 5.374 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13,9%, tăng 25,2%, bồi thường 1.087 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 20.2%. Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 4.002 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,3%, tăng 20,3%, bồi thường 690 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 17.2%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.372 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,5%, tăng 42,3% so với cùng kỳ, bồi thường 397 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 28,9%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.860 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,8%, tăng trưởng 15,7%, bồi thường 354 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.569 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, tăng trưởng 8,9%, bồi thường 545 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 34,7%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 948 tỷ đồng tăng trưởng 14,9%; bảo hiểm hàng không 604 tỷ đồng, tăng 24,5%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 473 tỷ đồng; giảm 2,5%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 196 tỷ đồng tăng 39,2%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 30 tỷ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 18 tỷ đồng, tăng 1,7 % so với cùng kỳ.

 

Tin mới lên