Học thuật

Tránh thuế là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tránh thuế (tax avoidance) là gì?

Tránh thuế là gì?

Tránh thuế (tax avoidance) là khái niệm dùng để chỉ những cố gắng của người nộp thuế nhằm tổ chức hoạt động tài chính của mình sao cho tránh được các khoản thuế phải nộp thông qua việc lợi dụng tới mức tối đa các khoản chi phí hợp lý và trường hợp miễn giảm thuế.

Tránh thuế (tax avoidance) là khái niệm dùng để chỉ những cố gắng của người nộp thuế nhằm tổ chức hoạt động tài chính của mình sao cho tránh được các khoản thuế phải nộp thông qua việc lợi dụng tới mức tối đa các khoản chi phí hợp lý và trường hợp miễn giảm thuế. Bằng cách này, người nộp thuế có thể giảm thiểu gánh nặng thuế của họ một cách hợp pháp. Như vậy khác với trốn thuế, phương tiện sử dụng để tránh thuế là phương tiện hợp pháp, được luật pháp cho phép. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Hầu hết người nộp thuế đều sử dụng một số hình thức tránh thuế. Mặc dù nó có vẻ tiêu cực nhưng sự thực không phải thế. Thực tế, việc tránh thuế là một cách hợp pháp để mọi người hoặc các pháp nhân khác giảm thiểu trách nhiệm thuế của họ. Đây có thể là hình thức khấu trừ hoặc tín dụng được sử dụng với lợi thế của họ để giảm số tiền nộp thuế của họ.

Ví dụ, các cá nhân đóng góp cho các chương trình hưu trí do người sử dụng lao động tài trợ với các quỹ trước thuế chính là đang tham gia vào việc tránh thuế vì số tiền thuế phải trả của quỹ khi họ rút tiền hưu trí thường ít hơn số tiền mà cá nhân đó thực sự nợ. Hơn nữa, kế hoạch nghỉ hưu cho phép người nộp thuế hoãn nộp thuế cho đến ngày muộn hơn, điều cho phép tiền tiết kiệm của họ tăng trưởng nhanh hơn.

 

 

Tin mới lên